Земеделска земя в Бяла за 12960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Земеделска земя

Земеделска земя в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 12960.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 8520 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: гр. Бяла, м. "Чатръка"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

САМО 3000 /три хиляди квадратни метра/ кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №07598.94.21 /нула, седем, пет, девет, осем, точка, девет, четири, точка, две, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-47/18.08.2006г. на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Бяла, община Бяла, област Варна, местност „Чатръка” целият с площ от 8 520 /осем хиляди петстотин и двадесет/ кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 8 518 /осем хиляди петстотин и осемнадесет/кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно позване: НИВА, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: № 094021 /деветдесет и четири хиляди двадесет и едно/, при граници по кадастрална скица ПИ с идентификатори №№07598.94.40, 07598.94.23, 07598.94.24, 07598.94.22, 07598.94.20, 07598.94.17.