Земеделска земя в Горно Вършило за 2318.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Горно Вършило > Земеделска земя

Земеделска земя в Горно Вършило

Допълнителна информация

  Начална цена: 2318.40 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 5228 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Стоянов Захариев
  Телефон: 0 888 - 694 888
  Email: zahariev.g.888@gmail.com

Всички имоти за Горно Вършило
Всички имоти на ЧСИ Георги Стоянов Захариев

Поземлен имот с идентификатор № 16732.102.17 /едно, шест, седем, три, две, точка, едно, нула, две, точка, едно, седем/, стар идентификатор – няма, № от предходен план – 102017, в местността „Кутела“, с. Горно Вършило, община Септември, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 1032 / 02.05.2018 г. / 02.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма, площ на имота 5228 кв.м. /пет хиляди двеста двадесет и осем квадра тни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма, при граници и съседи на имота: № 16732.102.18, № 16732.102.384, № 16732.102.3, № 16732.100.300 и № 16732.102.5