Земеделска земя в Горно Вършило за 2916.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Горно Вършило > Земеделска земя

Земеделска земя в Горно Вършило

Допълнителна информация

  Начална цена: 2916.00 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 6582 кв.м.
  Срок: 13.11.2018 до 13.12.2018
  Обявяване: 2018-12-14
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Стоянов Захариев
  Телефон: 0 888 - 694 888
  Email: zahariev.g.888@gmail.com

Всички имоти за Горно Вършило
Всички имоти на ЧСИ Георги Стоянов Захариев

Поземлен имот с идентификатор № 16732.82.2 /едно, шест, седем, три, две, точка, осем, две, точка, две/, стар идентификатор – няма, № от предходен план – 082002, в местността „Бръделка“ с. Горно Вършило, община Септември, област Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 1032 / 02.05.2018 г. / 02.05.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма, площ на имота 6582 кв.м. /шест хиляди петстотин осемдесет и два квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, при граници и съседи на имота: № 16732.82.6, № 16732.82.3, № 16732.82.4, № 16732.82.5, № 16732.59.252, № 16732.82.1 и № 16732.58.202,