Земеделска земя в Хисаря за 416.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Хисаря > Земеделска земя

Земеделска земя в Хисаря

Допълнителна информация

  Начална цена: 416.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 2330 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: местност "Цвятковица"
  ЧСИ: Мариана Георгиева Кирова
  Телефон: 032 - 626771
  Email: m.kiroff@abv.bg

Всички имоти за Хисаря
Всички имоти на ЧСИ Мариана Георгиева Кирова

13/30 (тринадесет тридесети) идеални часто от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №190023 /имот двадесет и трети от масив сто и деветдесети /, няходящ се в землището на гр. Хисаря, община Хисаря, обл. Пловдив, ЕККАТЕ 77270, с площ от 2.330 дка /два декара триста и тридесет квадратни метра/, с начин на трайно ползване- нива, шеста категория на земята при неполивни условия, в местността „ЦВЯТКОВИЦА – 04“, при граници по скица: имот №000059 – полски път на община – необработваема земя; имот №190022 – нива на Е Т „Ветакс – Цветан Тракийски“, имот №190044 – нива на насл. на Златан Вълков Цвятков, имот №190162- нива на наслед. на Петър Якимов Акълийски, имот №190024 – нива на на насл. на Павел Иванов Вълчев, ПРИ НАЧАЛНА ЦЕНА 416 лева /четиристотин и шестнаседет лева/.