Земеделска земя в Зимен за 472.50 лв.

Имоти > Имоти от чси Зимен > Земеделска земя

Земеделска земя в Зимен

Допълнителна информация

  Начална цена: 472.50 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 1666 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес: местност "БОСТАН ТАРЛА"
  ЧСИ: Тотко Колев
  Телефон: 056 – 840301; 0875 142 134
  Email: kantora708@mail.bg

Всички имоти за Зимен
Всички имоти на ЧСИ Тотко Колев

ИМОТ № 005210, находящ се в местността „БОСТАН ТАРЛА” в землището на с. Зимен, ЕКАТТЕ 30853, общ. Карнобат, с площ от 1.666 дка, начин на трайно ползване: ЛОЗЕ. Вид собственост: частна При граници и съседи: Имот № 005235 лозе на Роса Северинова Друмева; Имот № 000423 полски път на Община Карнобат; Имот № 005211 лозе на Васил Събев Стайков; Имот № 000450 полски път на Община Карнобат. Имотът е образуван от имот № 005048. Върху имота има следните ограничения: 1. Главна во допроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки и трайни насаждения; 2. Трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок. Имотът има договор за аренда. НАЧАЛНА ЦЕНА съгласно чл. 494, ал.2, изр. 1 и 2 от ГПК - 472.50 лева (четиристотин седемдесет и два лева и 0.50 ст.), от която ще започне наддаването.