Земеделска земя в Ласкар за 659.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ласкар > Земеделска земя

Земеделска земя в Ласкар

Допълнителна информация

  Начална цена: 659.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 1499 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес:
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за Ласкар
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 2119 / 2013г. с Изх. № 44807/ 16.10.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 17.11.2018г. до 17.00 часа на 17.12.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе пу блична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти принадлежащи на ВАНИНА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА, а именно: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ласкар, община Плевен, с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА ЛИВАДА, в местността „КРАЙ СЕЛО”, с площ от 1,499 дка /един декар четиристотин деветдесет и девет квадратни метра/, съставляваща имот №038009 /тридесет и осем хиляди и девет/, по плана за земеразделяне на село Ласкар, при граници и съседи: имот №038008 - изостав. ливада на ЕТ“ЕЛВЕКС- Цветан Миков“, имот №038010 - изостав. ливада насл. на Ангелина Стойкова Панова, имот №038012 изостав. ливада на Ангелина Стойкова Панова; имот №038012 изост.тр.насаждения земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №000224 - пътна мрежа на Общината;- при първоначална цена – 659 лева Тежести за имота: вписана възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 6, акт №88/2013г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ласкар, община Плевен, с начин на трайно ползване ИЗОСТАВЕНА НИВА, в местността „ДОЛНА ЕЛИЯ”, с площ от 0,502 дка /петстотин и два квадратни метра/, трета категория, съставляваща имот №015019 /петнадесет хиляди и деветнадесет/, по плана за земеразделяне на село Ласкар, при граници и съседи: имот № 015 020 изост.нива на насл.на Христо Петров Янчев, имот №000 017 дере, овраг, яма на Общината, имот № 015 018 изост.нива на „Елана фонд за Земеделска земя“, имот №000 077 дере на Общината. - при първоначална цена – 221 лева Тежести за имота: вписана възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 6, акт №88/2013г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ласкар, община Плевен, с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, в местността „ГРАДИШКО ПОЛЕ”, с площ от 6,000 дка /шест декара/, шеста категория, съставляваща имот №044030 /четиридесет и четири хиляди и тридесет/, по плана за земеразделяне на село Ласкар, при граници и съседи: имот № 044 029 пасище, мера, на Йорданка Иванова Рангелова; имот №044007 пасище, мера, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №044015 пасище, мера насл.на Ганчо Вътев Ганчев, имот №044014 нива на ЕТ“ЕЛВЕКС- Цветан Миков“, имот № 000418 полски път на Общината. - при първоначална цена – 2640 лева Тежести за имота: вписана възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 6, акт №88/2013г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ласкар, община Плевен, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, в местността „СУШИЦА”, с площ от 2,600 дка /два декар и шестстотин квадратни метра/, седма категория, отдел 507/петстотин и седем/, подотдел“а“, съставляваща имот № 071133 /седемдесет и една хиляди сто тридесет и три/, по плана за земеразделяне на село Ласкар, при граници и съседи: имот № 071038 залесена територия на Моно Донов Монов, имот № 071034 залес.терит.на насл.на Иван Йонов Башев, имот №07132 залесена терит.на Йорданка Иванова Рангелова, имот №000431 полски път на Общината, имот №071036 залесена терит.насл.на Георги Марчев Краев, имот №071037 залесена терит.на МЗГ-ДЛ/ДДС. - при първоначална цена – 1144 лева Тежести за имота: вписана възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 6, акт №88/2013г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ласкар, община Плевен, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, в местността „КАРАГУЙСКИ ДОЛ”, с площ от 1,000 дка /един декар/, седма категория, отдел 755 /седемстотин петдесет и пет/, подотдел „а“, съставляваща имот № 068026 /шестдесет и осем хиляди двадесет и шест/, по плана за земеразделяне на село Ласкар, при граници и съседи: имот № 000413 полски път на Общината, имот №068027 залесена терит.на Георги Георгиев Гечев, имот №068025 залесена терит.насл.на Петко Николов Иванов, имот №068024 залесена терит.насл.на Никола Братухчев Въчев. - при първоначална цена – 440 лева Тежести за имота: вписана възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 6, акт №88/2013г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Ласкар, община Плевен, с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, в местността „САИТЕ”, с площ от 1,400 дка /един декар и четиристотин квадратни метра/, седма категория, отдел 205 /двеста и пет/, подотдел „а“, съставляваща имот № 069026 /шестдесет и девет хиляди двадесет и шест/, по плана за земеразделяне на село Ласкар, при граници и съседи: имот № 069027 залесена терит.насл.на Гено Колев Диков, землищна граница, имот № 069024 залесена терит.на МЗГ- ДЛ/ДДС, имот №069025 залесена терит.на Евгени Илиянов Илиев. - при първоначална цена – 616 лева Тежести за имота: вписана възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 6, акт №88/2013г., съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на село Ласкар. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150402119/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 18.12.2018 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 16.10.2018г. Частен съдебен изпълнител: ............................