Земеделска земя в Лозен за 353440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Лозен > Земеделска земя

Земеделска земя в Лозен

Допълнителна информация

  Начална цена: 353440.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 5087 кв.м.
  Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
  Обявяване: 2018-10-27
  Адрес: местност "ЕФЕНДИ МОСТ"
  ЧСИ: Уляна Колева Димоларова
  Телефон: 02 - 9516069
  Email: kantora@hhd.bg

Всички имоти за Лозен
Всички имоти на ЧСИ Уляна Колева Димоларова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 096028 (деветдесет и шест хиляди двадесет и осем) - НИВА с площ от 5. 087 дка (пет хиляди осемдесет и седем дка), находящ се в землището на с. Горни Лозен, ЕТАТТЕ 99190, община Панчарево, в местността "ЕФЕНДИ МОСТ", пета категория, който съгласно Скица № 15-350269-01.06.2018 г. на СГКК- гр. София представлява Поземлен имот с идентификатор 44063.6207.990 (четиридесет и четири хиляди шестдесет и три точка шест хиляди двеста и седем точка деветстотин и деветдесе) по кад астралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-46/ 18.08.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Лозен, район Панчарево, местност ЕФЕНДИ МОСТ, с площ: 5086 кв. (пет хиляди осемдесет и шест кв.м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 096013, 096025, 096026, при съседи: 44063.6207.988, 44063.6207.989, 44063.6207.991, 44063.6207.1068, 44063.6207.987, който поземлен имот е получен чрез обединяване на седните поземлени имоти: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Горни Лозен, Столична община, район "Панчарево" и представляващ съгласно скица, земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета, идентичен с имот № 096013 /номер нула девет шест нула едно три/, по плана за земеразделяне на землището на село Горни Лозен, местност "Ефенди мост", с площ, съгласно документ за собственост, от 2 600 /две хиляди и шестстотин/ квадратни метра, при граници, съгласно скица: североизток - поземлен имот, идентичен с имот № 000329 / номер нула нула нула три две девет/ - път четвърти клас, собственост на община Панчарево - кметство Лозен, югоизток - поземлен имот, идентичен с имот с № 096018 /номер нула девет шест нула едно осем/- нива, собственост на Чавдар Николаев Сотиров и други; югозапад - поземлен имот, идентичен с имот с № 096014 /номер нула девет шест нула едно четири/ - нива, собственост на Борис Христов Дринов и северозапад - поземлен имот, идентичен с имот с № 096011 /номер нула девет шест нула едно едно/ - нива, собственост на наследниците на Цветко Дошков Галов Мария Цветков; НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Горни Лозен, Столична община, район "Панчарево" и представляващ съгласно скица, земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета, идентичен с имот № 096025 /номер нула девет шест нула две пет/, по картата на възстановената собственост на землището на село Горни Лозен, местност "Ефенди мост", с площ, съгласно представената скица, от 1 424,00 /хиляда четиристотин двадесет и четири/ квадратни метра, а съгласно документ за собственост 1 420,00 /хиляда четиристотин и двадесет/ квадратни метра, при граници, съгласно скица: североизток - поземлен имот, идентичен с имот с № 000329 /номер нула нула нула три две девет/ - път четвърти клас, собственост на община Панчарево - Кметство Лозен, югоизток - поземлен имот, идентичен с имот с № 096026 /номер нула девет шест нула две шест/- нива, собственост на Мариета Василева Чиналли; югозапад - поземлен имот, идентичен с имот с № 096015 /номер нула девет шест нула едно пет/-нива, собственост на Цена Трайкова Кираджийска, и северозапад- поземлен имот, идентичен с имот с № 096013 /номер нула девет шест нула едно три/ - нива, собственост на наследниците на Димитър Сотиров Кираджийски и поземлен имот, идентичен с имот с № 096014 /номер нула девет шест нула едно четири/ - нива, собственост на Борис Христов Дринов и НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Горни Лозен, Столична община, район "Панчарево" и представляващ съгласно скица, земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване - нива, с категория на земята при неполивни условия - пета, идентичен с имот с № 096026 /номер нула девет шест нула две шест/, по картата на възстановената собственост на землището на село Горни Лозен, местност "Ефенди мост", с площ, съгласно скица, от 1 063.00 /хиляда шестдесети три/ квадратни метра, а съгласно документ за собственост 1 065.00 /хиляда и шестдесет и пет/ квадратни метра, при граници, съгласно скица: североизток - поземлен имот, идентичен с имот с № 000329 /номер нула нула нула три две девет/ - път четвърти клас, собственост на община Панчарево - Кметство Лозен, югоизток - поземлен имот, идентичен с имот с № 096027 /номер нула девет шест нула две седем/- нива, собственост на Чавдар Николаев Сотиров; югозапад - поземлен имот, идентичен с имот с № 096015 /номер нула девет шест нула едно пет/-нива, собственост на Цена Трайкова Кираджийска, и северозапад- поземлен имот, идентичен с имот с № 096025 /номер нула девет шест нула две пет/ - нива, собственост на Мариана Иванова Стефанова