Земеделска земя в Раковски за 3960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Раковски > Земеделска земя

Земеделска земя в Раковски

Допълнителна информация

  Начална цена: 3960.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 2900 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: местност Бодушка могила
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за Раковски
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 049011 (нула, четири, девет, нула, едно, едно), целият с площ от 2.900дка (две цяло и деветстотин хилядни декара), с начин на трайно ползване НИВА, от пета категория, находящ се в местността „БОДУШКА МОГИЛА“ в землището на гр.Раковски, ЕКАТТЕ 62075, община Раковски, област Пловдив, при граници и съседи на имота: поземлен имот № 049010 – нива на наследници на Петър Павлов Друмчийски, поземлен имот № 049013 – нива на наследници на Йозо Радов Плачков, поземлен имот № 049015 – полски път на Община Раковски, поземлен имот № 049012 – нива на Петър Рафаелов Пеев и поземлен имот № 049015 – полски път на Община Раковски, ведно с всички подобрения и приращения в имота. Върху имота има следните ограничения: Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект – пояс „В“ - по отношение на селско-стопанската дейност.