Земеделска земя в Миладиновци за 27360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Миладиновци > Земеделска земя

Земеделска земя в Миладиновци

Допълнителна информация

  Начална цена: 27360.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 13334 кв.м.
  Срок: 30.09.2018 до 30.10.2018
  Обявяване: 2018-10-31
  Адрес:
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за Миладиновци
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 13334 кв.м. (тринадесет хиляди триста тридесет и четири квадратни метра) по документ за собственост, а по скица с площ от 13335 кв.м. (тринадесет хиляди триста тридесет и пет квадратни метра), ІІІ (трета) категория при неполивни условия, в местността "КАРААШЛЪК", имот с идентификатор № 48088.13.16 (четири, осем, нула, осем, осем, точка, едно, три, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село М иладиновци, ЕКАТТЕ 48088, община Добричка, област Добрич, одобрена със Заповед № РД-18-234/18.08.2017 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, трайно предназначение на територията: земеделска, при граници и съседи: имот с идентификатор № 48088.13.218, имот с идентификатор № 48088.13.15, имот с идентификатор № 48088.13.211 и имот с идентификатор № 48088.13.24. Описание: Поземленият имот е разположен в местността „Каракашлък“, северно до строителните граници на с. Миладиновци. Поземленият имот е краен за масива, с неправилна правоъгълна форма, на юг граничи с полски път, а на изток с асфалтов междуселищен път. Имотът е разположен на равен терен, стопанисван, обработен, арендува се. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана, вписана в Служба по вписванията гр. Добрич под № 122, Книга Възбрани, том IV, дв.вх.рег. №12034/22.12.2016г.