Земеделска земя в КОСТИНБРОД за 13360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КОСТИНБРОД > Земеделска земя

Земеделска земя в КОСТИНБРОД

Допълнителна информация

  Начална цена: 13360.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 23.09.2018 до 23.10.2018
  Обявяване: 2018-10-24
  Адрес: гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за КОСТИНБРОД
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

ИМОТ №620068 с начин на трайно ползване  - нива, находящ се в землището на гр.Костинброд, община Костинброд, област София, местност „Равнището”, ЕКАТТЕ 38978 с площ от 3.000 (три) дка, категория на земята при неполивни условия – шеста, при граници и съседи:  имот №620062 - полски път на Община Костинброд, имот №620067 – нива на Тома Миланов Илиев; имот №620061 – полски път на Община Костинброд, имот №620065 – нива на Иван Николов Иванов, имот №620069 – нива на Тома Миланов Илиев, и мот №620070 – нива на Тома Миланов Илиев, имот №620028 – канал на МЗХ-ХМС, имот №399032 – нива на Еленчо Николов Груев, имот №399012 – нива на Гергина Ангелкова Давиткова и др.,  имот №399015 – нива на Елена Янкова Кирилова и др. и имот №399014 – нива на Елена Янкова Кирилова и др. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 13 360 лв. /тринадесет хиляди триста и шестдесет лева/.