Земеделска земя в Стара река за 18736.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Стара река > Земеделска земя

Земеделска земя в Стара река

Допълнителна информация

  Начална цена: 18736.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 20214 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес: Поземлен имот с идентификатор 68878.8.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стара река, общ. Тунджа, местност САТМАТА, с площ: 20214 кв.м, номер по предходен план: 008026
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за Стара река
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 23.07.2018г. до 23.08.2018г. ще се проведе нова първа публична продан след определяне на начална цена по изп. дело №20078780400595, в сградата на РС-Ямбол, като на 24.08.2018г в 9.00ч.в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ЕОС Матрикс” ЕООД, а именно: 1. Поземлен имот с идентификатор 68878.8.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стара река, общ. Тунджа, местност САТМАТА, с площ: 20214 кв.м, номер по предходен план: 008026; трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, при граници и съседи: 68878.8.16, 68878.8.29, 68878.6.33, 68878.8.25; - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 18736лева/осемнадесет хиляди седемстотин тридесет и шест лева/. 2. Поземлен имот с идентификатор 68878.8.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Стара река, общ. Тунджа, местност САТМАТА, с площ: 17178 кв.м, номер по предходен план: 008029; трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята при неполивни условия: 3, при граници и съседи: 68878.8.16, 68878.8.30, 68878.6.33, 68878.8.26- Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.485 ГПК е в размер на 15920 лева /петнадесет хиляди деветстотин и двадесет лева/. Имотите е собственост на Атанас Господинов Атанасов, за тях е наложена възбрана в полза на ЕТ „Драгиев – НВ – Начо Вълев”, вписана в Сл Вп РС Ямбол на 16.06.2006г., наложена възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп РС Ямбол на 06.12.2012 г. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол за всеки имот отелно, които се отразяват във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-23.08.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 22.06.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова