Земеделска земя в ТЪРГОВИЩЕ за 17640.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Земеделска земя

Земеделска земя в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 17640.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 6031 кв.м.
  Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
  Обявяване: 2018-09-18
  Адрес: гр.Търговище, местност Гинов Кладенец
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73626.89.442 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и две/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Търговище, общ.Търговище, обл.Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-18/17.06.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-25-331/13.11.2008г. на Началник на СГКК – Търговище, с адрес на поземления имот: гр.Търговище, п.к.7700, местност ГИНОВ КЛАДЕНЕЦ с площ от 6031 кв.м. /шест хиляди тридесет и един квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид нива, категория на земята при неполивни условия: 3 /трета/, стар идентификатор: 73626.89.441 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин четиридесет и едно/, 73626.89.440 /седемдесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест, точка, осемдесет и девет, точка, четиристотин и четиридесет/, номер по предходен план: 089003 /нула, осем, девет, нула, нула, три/, при граници и съседи: 73626.89.4, 73626.209.434, 73626.89.2, 73626.89.1, 73626.89.439.