Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в Биволаре Фабрика в Биволаре Търговски имот в Биволаре Тристаен апартамент в Биволаре Стая в Биволаре Склад в Биволаре Производствен имот в Биволаре Парцел в Биволаре Паркомясто в Биволаре Офис в Биволаре Многостаен апартамент в Биволаре Мезонет в Биволаре Магазин в Биволаре Къща в Биволаре Земеделски имот в Биволаре Земеделска земя в Биволаре Заведение в Биволаре Жилищна сграда в Биволаре Етаж от къща в Биволаре Едностаен апартамент в Биволаре Други в Биволаре Двустаен апартамент в Биволаре Гараж в Биволаре Газстанция в Биволаре Вила в Биволаре Бензиностанция в Биволаре Ателие, Таван в Биволаре Автомивка в Биволаре

Земеделска земя Биволаре

 • Начална цена
 • 2024.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 4600 кв.м.

 • Срок:
 • 19.02.2018 до 19.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 293/2017 г. с Изх. № 3209/ 22.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 19.02.2018г. до 17.00 часа на 19.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следните недвижими имоти собственост на „НОВ ФЕРМЕР“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Гергана Цанкова Петрова, находящи се в населени места в землищата на Община Долна Митрополия и Община Плевен, Област Плевен, а именно: А/ В землището на с.Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен: 1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, в землището на с.Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен, с идентификатор 02227.68.2 /нула две две две седем точка шест осем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/16.07.2007г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Байкал, местност „КРЪСТА“, площ на поземления имот: 2277 кв.м. /две хиляди двеста седемдесет и седем кавадратни метра) трайно предназначение на територията Земеделска, начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, номер по предходен план: няма, стар идентификатор няма, при съседи: 02227.68.22; 02227.68.23; 02227.68.24; 02227.68.3; 02227.67.11; 02227.68.1; - при първоначална цена – 601 лева. Данъчната оценка имота е 129.10 лв /сто двадесет и девет лева и десет стотинки/. Б/ В землището на с.Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен, ЕКАТТЕ 03993 (нула три девет девет три) 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 4,600 дка /четири декара и шестстотин кв.метра), 6-та (шеста) категория, в местността “ПРИПЕКА", съставляваща имот № 134013 (едно три четири нула едно три) в землището на с.Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен, ЕКАТТЕ 03993 (нула три девет девет три), при граници и съседи: имоти №134011-Нива на „Ромфарм Компани" ООД; №000153-Полски път на Община Допна Митрололия; №134016-Нива на Светлозар Иванов Дичевски; №134015-Нива на Серес ЕАД; №134014-Нива на Серес ЕАД; №134012-Нива на Държавен поземлен Фонд. - при първоначална цена – 2024 лева. Данъчната оценка на имота е 391.20 лв /триста деветдесет и един лева и двадесет стотинки/. 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДР.СЕЛ.СТ.ТЕР. с площ от 0,900 дка (деветстотин квадратни метра), 6- та (шеста) категория, в местността „ИВАНЧОВО УСОЕ", съставляваща имот № 174018 (едно седем четири нула едно осем) в землището на с.Биволаре, община Долна Митрополия, област Плевен, ЕКАТТЕ 03993 (нула три девет девет три) при граници и съседи: имоти №174017-Др.селскост.т.на Любен Пеков Мишев: №000339-Полски път на Община Долна Митрополия; №174019-Др.селскост. т. на Христо Борисов Петранов: №000379-Полски път на Община Долна Митропопия. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използва съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. - при първоначална цена – 238 лева. Данъчната оценка на имота е 38.90 лв /триядесет и осем лева и деветдесет стотинки/ В/ В землището на с.Беглеж, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 03068 (нула три нула шест осем) 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 1,997 дка (един декар и деветстотин деветдесет и седем квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността “ДОЛНАТА ЕЛИЯ", съставляваща имот № 020014 (нула две нула нула едно четири) в землището на с.Беглеж, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 03068 (нула три нула шест осем), при граници и съседи: имоти №020013-Нива на насл. на Рачо Йочев Рачев; №020017-Нива на Асан Рашидов Исинов; №020018-Нива на Зейнул Йонусов Асанов и др.; №020015-Нива на насл. на Асан Исинов Алилов; №000275- ; Извор-каптиран на Държавата; №020015- Нива на насл. на Асан Исинов Алилов; №000847-Полски път на Община Плевен; Върху имота има следните ограничения: 11 Електропровод 20kV. На 10м от двета страни на крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект-Пояс "Б”. Забранява се и се ограничват дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. - при първоначална цена – 878 лева. Данъчната оценка на имота е 231.85 лв /двеста тридесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/ 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 1.500 дка (един декар и петстотин квадрарни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността "ДОЛНАТА ЕЛИЯ", съставляваща имот № 020025 (нула две нула нула две пет), в землището на с.Беглеж, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 03068 (нула три нула шест осем), при граници и съседи: имоти №020024-Нива на насл. на Петър Василев Панов: 020032-Нива на Спас Петров Мачков и др.; №020026-Нива на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ; №000847-Полски път на Община Плевен: Върху имота има следните ограничения.11 Електропровод 20kV. пHa 10м от двете страни на крайните проводници или на 11м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност. 3 Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект-Пояс "Б“. Забранява се и се ограничват дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. - при първоначална цена – 660 лева. Данъчната оценка на имота е 174.15 лв /сто седемдесет и четири лева и петнадесет стотинки/. 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 2,904 дка (два декара и деветстотин и четири квадратни метра) 3-та (трета) категория, в местността "ЧЕРКЕЗКОТО", съставляваща имот № 091005 (нула девет едно нула нула пет) в землището на с.Беглеж, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 03068 (нула три нула шест осем), при граници и съседи: имоти №091003-Нива на Спас Иванов Спасов: №091004-Нива на Спас Иванов Спасов; 178004-Залесена терит. на МЗХ-ДЛ/ДДС; №000849-Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 1278 лева. Данъчната оценка на имота е 448.23 лв /четиристотин четиридесет и осем лева и двадесет и три стотинки/ 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3,019 дка /три декара и деветнадесет квадратни метра/ 5-та (пета) категория, в местността "ЧЕРКЕЗКОТО-КАЛУГ.ДОЛ", съставляваща имот № 118009 /едно едно осем нула нула девет/ в землището на с.Беглеж, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 03068 (нула три нула шест осем), при граници и съседи: имоти №091001-Овощна градина на Петър Колев Дочев; №000359-Полски път на Община Плевен; №118010-Пасище, мера на Община Плевен; №178004-Залесена терит. на МЗХ-ДЛ/ДДС. Върху имота има следните Ограничения: 11 Електропровод 20kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и засажда високостеблена растителност. - при първоначална цена – 1328 лева. Данъчната оценка на имота е 310.66 лв./триста и десет лева и шестдесет и шест стотинки/ Г/ В землището на с. Николаево, община Плевен, обл. Плевен, с ЕКАТТЕ 51620 /пет едно шест две нула/ 8. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТ. с площ от 1,500 дка (един декар и петстотин квадратни метра), 7-ма /седма/ категория, в местността "ИНДЖОВО", съставляваща имот № 153141 (едно пет три едно четири едно) в землището на с.Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 (пет едно шест две нула), при граници и съседи: имоти №153140-3алесена терит. на насл. на Никола Христов Славчев; №153148-3алесена терит. на Богданка Петкова Цветанова; №153150-3алесена терит. на насл. на Иван Бочев Христов Джаров; №153151-Залесена терит. на Николина Иванова Пенова и др; №153142-3алесена терит. на насл. на Атанас Вълчев Пашмагурски; №153121-Залесена терит. на насл. на Петко Александров Атанасов; №153122-3алесена терит. на насл. на Илия Митев Даскалов: №153123 Залесена терит. на Бонка Банкова Ангелова; Имота попада в отдел/подотдел 219/в с площ 1,500 дка, вид на горите: шириколистна гора. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. 65 Защитена територия. Защитена местност. Забраняват се дейности, противоречащи на изискванията за опазване на конкретни обекти, предмет на защита, съгласно ЗЗТ и заповедта за обявяване. - при първоначална цена – 396 лева. Данъчната оценка на имота е 94.50 лв 9. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 3.208 дка (три декара двеста и осем квадратни метра), 6-та (шеста) категория, в местността "ЕЛИЯТА", съставляваща имот №103006 (едно нула три нула нула шест) по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевсн, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 /пет едно шест две нула), при граници и съседи; имоти № 103007 Храсти на Общински поземлен Фонд: № 000072 - Дере на Община-Плевен. - при първоначална цена – 1411 лева. Данъчната оценка на имота е 233.86 лв 10. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 3,010 дка /три декара и десет квадратни метра/, 6-та (шеста) категория, в местността "ЕЛИЯТА", съставляваща имот № 112024 /едно едно две нула две четири/, по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 /пет едно шест две нула), при граници и съседи; имоти №112023- Нива на „Ромфарм Компани“ООД; №112016-Пасище, мера на Община Плевен; №112025- Нива на „Ромфарм Компани“ООД; №112014- Изост.тр.нас.на Община гр.Плевен. - при първоначална цена – 1324 лева. Данъчната оценка на имота е 219.43 лв 11. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 4,700 дка /четири декара и седемстотин квадратни метра/, 6-та /шеста/ категория, в местността „МАНАСТИРА“, съставляваща имот № 045001 /нула четири пет нула нула едно/, по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевсн, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 /пет едно шест две нула), при граници и съседи; имоти №045003- Нива на „Мек Балкан“ЕООД; №045002- Нива на Мита Донова Христова; №000082-Полски път на Община Плевен; №045004- Нива на „Серес“ЕАД. - при първоначална цена – 2068 лева. Данъчната оценка на имота е 636.62 лв 12. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 2,001 дка /два декара и един квадратен метър/, 6-та /шеста/ категория, в местността „МАНАСТИРА“,съставляваща имот № 045027 /нула четири пет нула две седем/ по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевсн, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 /пет едно шест две нула), при граници и съседи; имоти №045026-Нива на „Серес“ЕАД; №045024-Нива на „Агроенерджи Инвест“ АДСИЦ; №000082-Полски път на Община Плевен; №045028-Нива на „Серес“ЕАД; №045029- Нива на Богдан Христов Пенков. - при първоначална цена – 881 лева. Данъчната оценка на имота е 129.66 лв 13. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 1,404 дка /един декар и четиристотин и четири квадратни метра/, 6-та /шеста/ категория, в местността „ТРИТЕ ДЪРВЕ“, съставляваща имот № 046120 /нула четири шест едно две нула/ по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевсн, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 /пет едно шест две нула), при граници и съседи; имоти №046121-Нива на Георги Иванов Георгиев; №000116-Полски път на Община Плевен; №046119-Нива на Цветелин Костадинов Цанков; №046118- Пасище, мера на Община Плевен. - при първоначална цена – 618 лева. Данъчната оценка на имота е 119.41 лв 14. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 2.503 дка (два декара петстотин и три квадратни метра), 4-та (четвьрта) категория, в местността "ТРИТЕ ДЪРВЕ", съставляваща имот №047100 (нула четири седем едно нула нула) по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 (пет едно шест две нула), при граници и съседи: имоти № 047071 - Нива на Иван Петров Стоянов; № 047067 - Нива на "Агроенерджи Инвест" АДСИЦ: № 047070 – Нива на "Серес" ЕАД; № 000083 - Полски път на Община-Плевен. - при първоначална цена – 1102 лева. Данъчната оценка на имота е 258.31 лв. 15. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 2,006 дка /два декара и шест квадратни метра/, 4-та /четвърта/ категория, в местността "ТРИТЕ ДЪРВЕ", съставляваща имот №047027 /нула четири седем нула две седем/, по картата на възстановената собственост на землището на с.Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 (пет едно шест две нула), при граници и съседи: имоти №047026-Нива на Христо Илиев Монов; №000083- Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 882 лева. Данъчната оценка на имота е 271.71 лв. 16. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 2,399 дка /два декара триста деветдесет и девет квадратни метра/, 4-та /четвърта/ категория, в местността "ТРИТЕ ДЪРВЕ", съставляваща имот № 047076 /нула четири седем нула седем шест/, по картата на възстановената собственост на землището на с.Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 (пет едно шест две нула), при граници и съседи: имоти №047075- Нива на „Серес“ЕАД; №000165-Полски път на Община Плевен; №047077-Нива на Бона Вътева Димитрова; №000083- Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 1055 лева. Данъчната оценка на имота е 247.58 лв. 17. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 2.426 дка (два декара четиристотин двадесет и шест квадратни метра), 6-та (шеста) категория, в местността „КРИМИКА“, съставляваща имот №051146 (нула пет едно едно четири шест) по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 (пет едно шест две нула), при граници и съседи: имоти №051149-Нива насл.на Иван Вътев Мойнов; №051148- Нива на „Серес“ЕАД; №051147- Нива на „Серес“ ЕАД; №051145- Нива на „Ромфарм Компани“ ООД; №000089- Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 1067 лева. Данъчната оценка на имота е 206.33 лв. 18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, с площ от 1.743 дка (един декар седемстотин четиридесет и три квадратни метра), 6-та (шеста) категория, в местността "МЕЗЕРЛЪКА", съставляваща имот №057017 (нула пет седем нула едно седем) по картата на възстановената собственост на землището на с. Николаево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 51620 (пет едно шест две нула), при граници и съседи; имоти № 057018 - Нива „Омега Агро Инвест“ ЕООД: № 057020 - Нива на Нанка Петкова Дунчева: № 057016 - Нива на Вътю Иванов Генджов; № 000125 - Полски път на Община-Плевен. - при първоначална цена – 767 лева. Данъчната оценка на имота е 127.06 лв Д/ В землището на с.Опанец, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 53583 (пет три пет осем три) 19. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 1,133 дка (един декар и сто тридесет и три квадратни метра), 6-та (шеста) категория, в местността "БЕНОВСКИ ПРИПЕК“, съставляваща имот № 039018 (нула три девет нула едно осем) в землището на с.Опанец, обшина Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 53583 (пет три пет осем три), при граници и съседи: имоти №039017-Нива на насл. на Иван Мочев Бешков, №039002-Изостав.тр. нас. на насл. на Тодор Миков Мочев; №039003-Полски път на Община Плевен. №000130-Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 498 лева. Данъчната оценка на имота е 96.36 лв./деветдесет и шест лева тридесет и шест стотинки/ Е/ В землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет) 20. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 0.116 дка (сто и шестнадесет квадратни метра), 3-та (трета) категория, в местността "ШИПКАТА", съставляваща имот № 047400 (нула четири седем четири нула нула) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №047390-Нива на Цецка Петкова Конова: №045200-Полски път на Община Плевен; №047001-Полски път на Община Плевен; 047410-Нива на Марияна Василева Вачкова. - при първоначална цена – 51 лева. Данъчната оценка на имота е 17.90 лв./седемнадесет лева и деветдесет стотинки/ 21. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 0,800 дка (осемстотин квадратни метра) 4-та (четвърта) категория, в местността ‘ПЕЩЕРАТА", съставляваща имот №140290 (едно четири нула две девет нула ) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №140740-Дере на Община Плевен; №140300-Пасище, мера на Петранка Симеонова Вълева; №140720-Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 211 лева. Данъчната оценка на имота е 32.00 лв./тридесет и два лева/. 22. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 3.400 дка (три декара и четиристотин квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността “МЕРКОВО”, съставляваща имот № 144010 (едно четири четири нула едно нула) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №144570-Полски път на Община Плевен; №140740-Дере на Община Плевен; №140810- Дере на Община Плевен; №144020-Пасише,мера на насл. на Тодор Кръстев Митов. - при първоначална цена – 898 лева. Данъчната оценка на имота е 136.00 лв 23. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 2.409 дка (два декара четиристотин и девет квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността “MEPKOBO”, съставляваща имот № 144110 (едно четири четири едно едно нула) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №144562-Пасише, мера на Величка Величкова Икаловска; №144570-Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 636 лева. Данъчната оценка на имота е 108.41 лв /сто и осем лева и четиридесет и една стотинки/ 24. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 0.979 дка /деветстотин седемдесет и девет квадратни метра/, 4-та (четвърта) категория, в местността „ГАЖЕВАРКА", съставляваща имот № 159095 /едно пет девет нула девет пет/ в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №159093-Нива на „Керчев и синове“ООД; №159094-Нива на Трайко Кръстев Петков; №159098-Дере на Обшина Плевен. - при първоначална цена – 430 лева. Данъчната оценка на имота е 88.40 лв./осемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ 25. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 6.953 дка (шест декара деветстотин петдесет и три квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността „БЪДНЕТО", съставляваща имот № 164170 (едно шест четири едно седем нула) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №164171-Пасище, мера на „Агро Финанс“АДСИЦ; №164160-Нива на Марин Атанасов Иванов: №164400-Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 3059 лева. Данъчната оценка на имота е 717.55 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и петдесет и пет стотинки/ 26. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, с площ от 4.248 дка (четири декара и двеста четиридесет и осем квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността „БЪДНЕТО", съставляваща имот № 164171 (едно шест четири едно седем едно) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №164240-дере на Община Плевен; №164161- Др.селскостоп.т.на Марин Атанасов Иванов; №164170- нива на „Агро Финанс“АДСИЦ; №164400- Полски път на Община Плевен; №164180- Пасище, мера на Игнат Асенов Игнатов. - при първоначална цена – 1122 лева. Данъчната оценка на имота е 169.92 лв. 27. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 4,090 дка (четири декара и деветдесет квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността “БЪДНЕТО", съставляваща имот № 164091 (едно шест четири нула девет едно) в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №164090-Нива на „Агро Финан АДСИЦ“; №164081-Пасище, мера на Любка Кирилова Кючукова; №164240-Дере на Община Плевен; №164101-Пасище, мера на Владимир Асенов Дончев. - при първоначална цена – 1080 лева. Данъчната оценка на имота е 163.60 лв./сто шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/ 28. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 5,401 дка (пет декара четиристотин и един квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността “ПЕЩЕРАТА", съставляваща имот №140490 /едно четири нула четири девет нула/ в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №140480-Др.селскост.т. на Илия Георгиев Пандов; №140740-Дере на Обшина Плевен; №140502- Др.селскост.т. на „Серес“ ЕАД; №140501- Др.селскост.т. на Маргарита Любенова Дочева; №140690- Полски път на Община Плевен; №140800- Полски път на Община Плевен. - при първоначална цена – 1426 лева. Данъчната оценка на имота е 216.04 лв. 29. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 0,195 дка (сто деветдесет и пет квадратни метра), 4-та (четвърта) категория, в местността “МЕРКОВО", съставляваща имот №159016 /едно пет девет нула едно шест/ в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №159017- Др.селскостоп.т. на Петранка Симеонова Вълева; №149164- Дере на Община Плевен: №159020- Др.селскостоп.т. на насл. на Даца Ангелова Денева. - при първоначална цена – 51 лева. Данъчната оценка на имота е 8.78 лв. 30. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ от 5,161 дка (пет декара и сто шестдесет и един квадратни метра), 3-та (третата) категория, в местността "ДОЛЕН ПОТОК", съставляваща имот № 167071 (едно шест седем нула седем едно), в землището на с.Пелишат, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 55765 (пет пет седем шест пет), при граници и съседи: имоти №167072- Др.селскостоп.т. на Наташа Любенова Иванова: №167200-Полски път на Община Плевен; №167050- Др. селскостоп.т. на Общински поземлен Фонд; №167060- Др.селскостоп.т. на Светлозар Иванов Дичевски; №167200-Полски път на Община Плевен. Имотът е образуван от имот №167070. - при първоначална цена – 1362 лева. Данъчната оценка на имота е 243.60 лв Ж/ В землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест) 31. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 0,200 дка (двеста квадратни метра). 3-та (трета) категория, в местността „Д.ЕЛИЯ-ПОД СЕЛО”, съставляваща имот № 033017 (нула три три нула едно седем) в землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест), при граници и съседи: имоти №033018-Нива на насл. на Васил Иванов Панов: №033022-Нива на насл. на Вътю Цветанов Първанов: №033016-Нива на Нели Петрова Цветкова; №033015- нива на Петко Трифонов Трифонов. - при първоначална цена – 88 лева. Данъчната оценка на имота е 30.87 лв./тридесет лева и осемдесет и седем стотинки/ 32. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 3.012 дка (три декара и дванадесет квадратни метра), 6-та (шеста) категория, в местността "БЕЙСКОТО-СУШИЦА“ съставляваща имот № 058013 (нула пет осем нула едно три) в землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест), при граници и съседи: имоти №058014-Нива на „СЕРЕС“АД: №087058-Залесена терит. на насл. на Цветан Лечев Трифонов; №088020- залесена терит. на насл. на Камен Гатев Ганчев: №088021-Залесена терит. на насл. на Найден Стоянов Кондов: имот № 088022-Залесена терит. на насл. на Спас Йондов Пачев; №088016-3алесена терит. на Вътю Цветанов Първанов. - при първоначална цена – 1326 лева. Данъчната оценка на имота е 170.78 лв./сто и седемдесет лева и седемдесет и осем стотинки/ 33. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, с площ от 1.000 дка (един декар) в местността „БЕКЛЕМЕТО“, съставляваща имот № 082019 /нула осем две нула едно девет/ в землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест), при граници и съседи: имоти №082018- Залесена терит. на Кольо Сефанов Маринов; Землищна граница; №082020-Залесена терит. на насл. на Стоян Вълчев Петков; №059007-Нива на ЕТ"Светослав Илчовски‘; №059006-Нива на „МЕК Балкан“ЕООД; имотът попада в отдел 750/а, с площ от 0.131 дка, вид на горите или подотдела: широколистна гора и в отдел 750/6. с площ от 0.869 дка, вид на горите или подотдела: широколистна гора. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. - при първоначална цена – 264 лева. Данъчната оценка на имота е 63.00 лв 34. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 6.300 дка (шест декара и триста квадратни метра), в местността „РОГУЛЯ", съставляваща имот № 087069 (нула осем седем нула шест девет) в землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест), при граници и съседи: имоти №087078-Залесена терит. на насл. на Бочо Атанасов Василев; №087079-Залесена терит. на насл. на Христо Ганев Маринов; №088051-Залесена терит. на насл. на Георги Пелов Леков; №087068-3алесена терит. на насл. на Вълко Петров Кьосов: №087070-Залесена терит. на насл. на Горан Василев Писов: №087077-Залесена терит. на насл. на Трифон Димитров Вълчев; имотът попада в отдел 201/в, е площ от 6,300 дка., вид на горите или подотдела: широколистна гора. Върху имота има следните ограничения: 98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. - при първоначална цена – 1663 лева. Данъчната оценка на имота е 396.90 лв 35. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ е площ от 3.000 дка (три декара), в местността „РОГУЛЯ“, съставляваща имот № 087090 (нула осем седем нула девет нула) в землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест), при граници и съседи: имоти №087091-Залесена терит. на Асен Георгиев Гетов; №087176-3алесена терит. на насл. на Георги Ангелов Стоянов-Гуцов: №087153-3алесена терит на насл. на Велко Атанасов Велков; №087089-Залесена терит. на насл. на Атанас Трифонов Николов; №087240-Залесена терит на насл. на Кръстю Кучев Иванов; имотът попада в отдел 201/г, с площ от 3.000 дка., вид на горите или подотдела: широколистна гора. Върху имота има следните ограничения:98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. - при първоначална цена – 792 лева. Данъчната оценка на имота е 189.00 лв 36. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 4,003 дка (четири декара и три квадратни метра), в местността "РОГУЛЯ", съставляваща имот № 087179 (нула осем седем едно седем девет) в землището на с.Ралево, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 62116 (шест две едно едно шест), при граници и съседи: имоти №087178-Залесена терит. на Лили“ЕООД; №087171-Залесена терит. на насл. на Петър Литов Николов: №087180- Залесена терит. на насл. на Симеон Лачев Пълов; №087138-3алесена терит. на насл. на Моно Петров Монов: имотът попада в отдел 201/б, с площ от 4.003 дка., вид на горите или подотдела: широколистна гора. Върху имота има следните : ограничения:98 Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за приложението му. - при първоначална цена – 1057 лева. Данъчната оценка на имота е 252.19 лв. З/ В землището на с.Тученица, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 73523 (седем три пет две три) 37. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА с площ от 1,005 дка (един декар и пет квадратни метра) 3-та(трета) категория, в местността „ЧЕРЕШОВИЦА“, съставляваща имот № 063004 (нула шест три нула нула четири) в землището на с.Тученица, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 73523 (седем три пет две три), при граници и съседи: имоти №063022-Използв. ливада на „СЕРЕС" ЕАД; №063003-Използв. Ливада на Теофан Георгиев Петров; №000196-Водоем на Държавата; №063002-Използв. ливада на Цветанка Георгиева Игнатова; №000459-Полски път на Община Плевен; №063005-Използв. ливада на Георги Атанасов Мончев. - при първоначална цена – 266 лева. Данъчната оценка на имота е 78.79 лв./седемдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/ И/ В землището на с.Търнене, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 73674 (седем три шест седем четири) 38. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА с площ от 4.089 дка /четири декара и осемдесет и девет квадратни метра/, 3-та /трета/ категория в местността "СЛОГА”, съставляваща имот № 007001 (нула нула седем нула нула едно) в землището на с.Търнене, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 73674 (седем три шест седем четири) nри граници и съседи: имоти №007002- Нива на насл. на Иван Първанов Лаков; №000040-Полски път на Община Плевен; №000034- Полски път на Община Плевен; №000035-Полски път на Община Плевен; Върху имота има следните ограничения; 209 Разпределителни газопроводи на Ду 300 mm през земеделски поземлени имоти - ивици с широчина по 5 m от двете страни на газопровода и участък с широчина 1 m около външната граница на надземните съоръжения. Сервитути за имота: 10.00 m 5.00 m от едната страна и 5.00 m от другата страна и 1 00 m около външната граница на надземните съоръжения. Ограниченията на ползването са съгласно чл. 20 ал. 1 от Наредба 16 от 09. 06. 2004г. на МРРБ, МЗП и МЕЕЕ. - при първоначална цена – 1799 лева. Данъчната оценка на имота е 540.97лв./петстотин и четиридесет лева и деветдесет и седем стотинки / Й/ В землището на с.Мечка, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 47963 (четири седем девет шест три) 39. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, с площ от 3,000 дка /три декара/, 3-та /трета/ категория, в местността „КОТЛИНА“, съставляваща имот № 123009 /едно две три нула нула девет/, в землището на село Мечка, община Плевен, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 47963 (четири седем девет шест три), при граници и съседи: имоти №402033-Пасище, мера на Общински Поземлен Фонд; №000232- Полски път на Община Плевен; №123011- Залесена терит. на Маргарит Цветанов Вълев; №123010- Залесена терит. на „Серес“ЕАД; Имотът е образуван от имот №123001. - при първоначална цена – 792 лева. Данъчната оценка на имота е 216.00 лв 40. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, с площ от 13,300 дка /тринадесет декара и триста квадратни метра/, 6-та /шеста/ категория 10.006 дка / десет декара и шест квадратни метра/ и 3-та /трета/ категория 3.294 дка /три декара и двеста деветдесет и четири квадратни метра/, в местността „КОТЛИНА“, съставляваща имот № 127010 /едно две седем нула едно нула/, в землището на село Мечка, община Плевен, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 47963 (четири седем девет шест три), при граници и съседи: имоти №127012 – Залесена терит.на Общински Поземлен Фонд; №127008-Залесена терит.на наследници на Йордан Петков Цонев; №127009- Залесена терит.на Общински Поземлен Фонд; №402033- Пасище, мера на Общински Поземлен Фонд; №127011-Залесена терит.на Общински Поземлен Фонд. - при първоначална цена – 3511 лева. Данъчната оценка на имота е 1888.21 лв 41. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ, с площ от 0.600 дка /шестстотин квадратни метра/, 6-та /шеста/ категория, в местността „КОВАНЛЪКА“, съставляваща имот № 131078 /едно три едно нула седем осем /, в землището на село Мечка, община Плевен, обл.Плевен, ЕКАТТЕ 47963 (четири седем девет шест три), при граници и съседи: имоти №131096-Залесена терит.на Евтимия Илиева Стеркова; №131079-Залесена терит. на Цветан Асенов Христов; №000287-Пасище, мера на „Булкон Х“ООД; №131077- Залесена терит. на Сашо Богданов Александров. - при първоначална цена – 158 лева. Данъчната оценка за имота е 43.20 лв. Тежести за имотите: възбрана том 1, акт №177/2017г., в полза на „Таранис“ЕООД, ЕИК 202230121, съгласно удостоверения за тежести на АВ Плевен, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землищата на горепосочените села. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20178150400293/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 20.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Земеделска земя за продажба в Биволаре

Земеделска земя Биволаре- 238.00лв.
Земеделска земя Биволаре- 2024.00лв.
Земеделска земя Биволаре- 415.00лв.
Земеделска земя Биволаре- 2122.00лв.
Земеделска земя Биволаре- 519.00лв.
0.027575016021729