Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в Градина Фабрика в Градина Търговски имот в Градина Тристаен апартамент в Градина Стая в Градина Склад в Градина Производствен имот в Градина Парцел в Градина Паркомясто в Градина Офис в Градина Многостаен апартамент в Градина Мезонет в Градина Магазин в Градина Къща в Градина Земеделски имот в Градина Земеделска земя в Градина Заведение в Градина Жилищна сграда в Градина Етаж от къща в Градина Едностаен апартамент в Градина Други в Градина Двустаен апартамент в Градина Гараж в Градина Газстанция в Градина Вила в Градина Бензиностанция в Градина Ателие, Таван в Градина Автомивка в Градина

Земеделска земя Градина

 • Начална цена
 • 1432.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 10066 кв.м.

 • Срок:
 • 12.02.2018 до 12.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-13

 • Адрес:
 • местност „Ялията”

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 839/2017 г. с Изх. № 1549/ 11.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе първа публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден, на следните недвижими имоти собственост на ЙОНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА, а именно: 1. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, цялата с площ от 13.901 дка /тринадесет декара деветстотин и един квадратни метра/, съставляваща имот № 004020 /нула, нула, четири хиляди и двадесет/, трета категория, находящ се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Среден соват”, при граници и съседи: имот № 004021 - на наследници на Христо Николов Тодоров, имот № 000119 - път IV клас, имот № 004019 - на Васил Иванов Василев, имот № 000133 - полски път. Ограничения при ползване на имота, основания: Главна водопроводна мрежа. Над водопровода и на 3 м. от двете му страни се забранява разполагане на трайни и временни постройки, и трайни насаждения. -при първоначална цена – 1957 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 2043.20 лв. Тежести за имота: Договор за аренда том 25, акт №43/2012г., срок 10 стоп.години, считано от 01.10.2013г. арендатор ЕТ„ПАН ЦВЕТКО ДИМОВ“; покупко-продажба том 55, акт 45/2012г. на ½ ид.част от имота, купувач Първан Цветков, продавач Киро Христов; искова молба том 8, акт 239/2013г., ищец Киро Димитров Христов, с постановено Решение №1999/30.12.2014г., на Пл.Р.С., отхвърля иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр.чл.79, ал.1 от ЗС, като неоснователен и недоказан, влязло в сила на 26.11.2015г.; вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4523/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. 2. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, цялата с площ от 10.066 дка /десет декара шестдесет и шест квадратни метра/, съставляваща имот № 016008 /нула, шестнадесет хиляди и осем/, трета категория, находяща се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Ялията”, при граници и съседи: имот № 016001 - на наследници на Белчо Петров Белчев, имот № 016009 - на наследници на Димитър Съйков Вълов, имот № 000152 - полски път, имот № 016007 - на наследници на Николов Вълов Илиев. -при първоначална цена –1432 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 1554.20 лв. Тежести за имота: Договор за аренда том 25, акт №43/2012г., срок 10 стоп.години, считано от 01.10.2013г. арендатор ЕТ„ПАН ЦВЕТКО ДИМОВ“; покупко-продажба том 55, акт 45/2012г. на ½ ид.част от имота, купувач Първан Цветков, продавач Киро Христов; искова молба том 8, акт 239/2013г., ищец Киро Димитров Христов, с постановено Решение №1999/30.12.2014г., на Пл.Р.С., отхвърля иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр.чл.79, ал.1 от ЗС, като неоснователен и недоказан, влязло в сила на 26.11.2015г.; вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4524/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. 3. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ОВОЩНА ГРАДИНА, цялата с площ от 1.444 дка /един декар четиристотин четиридесет и четири квадратни метра/, съставляваща имот № 020177 /нула, двадесет хиляди сто седемдесет и седем/, трета категория, находяща се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Анковото”, при граници и съседи: имот № 020197 - на наследници на Никола Вълов Илев, имот № 020198 - Георги Димитров Колев, имот № 020199 - на наследници на Георги Начев Тодоров, имот № 020176 - на наследници на Цанко Драганов Балински, имот №000144 - полски път, имот № 020178 - на наследници на Велика Тодорова Белчева. Ограничения при ползването на имота: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответстве с чл.18 от ЗПСЗЗ до изтичане на амортизационния срок. -при първоначална цена – 174 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 409.70 лв. Тежести за имота: вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4525 А/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. 4. 1/6 една шеста идеална част от: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, цялата с площ от 9.303 дка /девет декара триста и три квадратни метра/, съставляваща имот № 032002 /нула, тридесет и две хиляди и две/, пета категория, находяща се в землището на с.Градина, ЕКАТТЕ 17470, общ.Долни Дъбник, обл.Плевен, местност „Янчала и Пенчовото”, при граници и съседи: имот № 032003 - на наследници на Иван Стоянов Балински, имот № 000228 - полски път, имот № 032001 - на Борис Николов Чаталбашев, имот № 032009 - на наследници на Никола Петров Чаталбашев, имот № 032008 - на Христо Димитров Диланов. -при първоначална цена – 1323 лева. Данъчната оценка за целият недвижим имот е 957.40 лв. Тежести за имота: Договор за аренда том 25, акт №43/2012г., срок 10 стоп.години, считано от 01.10.2013г. арендатор ЕТ„ПАН ЦВЕТКО ДИМОВ“; покупко-продажба том 55, акт 45/2012г. на ½ ид.част от имота, купувач Първан Цветков, продавач Киро Христов; искова молба том 8, акт 239/2013г., ищец Киро Димитров Христов, с постановено Решение №1999/30.12.2014г., на Пл.Р.С., отхвърля иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК вр.чл.79, ал.1 от ЗС, като неоснователен и недоказан, влязло в сила на 26.11.2015г.; вписана възбрана том 2, акт 14/2015г., в полза на Мария Петрова по изп.дело № 2018040400216 по описа на ЧСИ Делян Николов гр.Бургас; съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4526/17.11.2017г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имотите. Всички желаещи да прегледат имотите могат да сторят това всеки ден в землището на село Градина. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150400839/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Земеделска земя за продажба в Градина

Земеделска земя Градина- 1323.00лв.
Земеделска земя Градина- 174.00лв.
Земеделска земя Градина- 1432.00лв.
Земеделска земя Градина- 1957.00лв.
Земеделска земя Градина- 1800.00лв.
0.11325788497925