Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в Нови Искър Фабрика в Нови Искър Търговски имот в Нови Искър Тристаен апартамент в Нови Искър Стая в Нови Искър Склад в Нови Искър Производствен имот в Нови Искър Парцел в Нови Искър Паркомясто в Нови Искър Офис в Нови Искър Многостаен апартамент в Нови Искър Мезонет в Нови Искър Магазин в Нови Искър Къща в Нови Искър Земеделски имот в Нови Искър Земеделска земя в Нови Искър Заведение в Нови Искър Жилищна сграда в Нови Искър Етаж от къща в Нови Искър Едностаен апартамент в Нови Искър Други в Нови Искър Двустаен апартамент в Нови Искър Гараж в Нови Искър Газстанция в Нови Искър Вила в Нови Искър Бензиностанция в Нови Искър Ателие, Таван в Нови Искър Автомивка в Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър

 • Начална цена
 • 10560.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 999 кв.м.

 • Срок:
 • 05.01.2018 до 05.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-06

 • Адрес:
 • с. Войнеговци, м. ЯЗО

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 05.01.2018 г. до 05.02.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11884.5593.28 по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-4/11.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Войнеговци, район Нови Искър, метсност ЯЗО, представляващ земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – пасище мера, с категория на земята при неполични условия – шеста, с площ от 999.00 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет/ квадратни метра, находящ се в местността „Язо“, идентичен с поземлен имот – имот №001028 /номер нула, нула, едно, нула, две, осем/ по плана за земеразделяне в землището на село Войнеговци, при граници, съгласно представената скица: североизток – поземлен имот №001026 /номер, нула, нула, едно, нула, две, шест/ - пасище, мера, собственост на Ива Хубанова Беличка; югоизток – поземлен имот №001029 /номер, нула, нула, едно, нула, две, девет/ - пасище, мера, собственост на наследниците на Кирил Стойнев Колев; югозапад – поземлен имот №001098 /номер, нула, нула, едно, нула, девет, осем/ - полски път, собственост на Столична община и северозапад – поземлен имот №001027 /номер, нула, нула, едно, нула, две, седем/ - пасище, мера, собственост на Царевка Михайлова Андонова Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 10560.00 лв. (десет хиляди петстотин и шестдесет лева). Същата представлява 80 % от новата пазарна цена на имота. Тежести за имота: 1 Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 218, том 2, дв. вх. рег. №5176/05.02.2016г. за сумата от 370 383.54 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен ЧСИ Ренета Милчева, тел.: 02 9898 717 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900400067 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 06.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.Още Земеделска земя за продажба в Нови Искър

Земеделска земя Нови Искър- 9450.00лв.
Земеделска земя Нови Искър- 10560.00лв.
Земеделска земя Нови Искър- 11160.00лв.
Земеделска земя Нови Искър- 43200.00лв.
Земеделска земя Нови Искър- 12000.00лв.
0.36004900932312