Заведение в ТЪРГОВИЩЕ за 59400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЪРГОВИЩЕ > Заведение

Заведение в ТЪРГОВИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 59400.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 124 кв.м.
  Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
  Обявяване: 2018-09-18
  Адрес: гр.Търговище, ул.Славянска № 10
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ТЪРГОВИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ

ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, съгласно УДОСТОВЕРЕНИЕ за въвеждане в експлоатация № РВЕ-01-57 от 2008 г., издадено Община – Търговище, състоящо се от следните обединени функционално в едно: 1/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ по кадастрална карта на град Търговище, одобрена със заповед № РД -18-18 от 17.06.2005г. на ИД на АК имот с идентификатор № 73626.511.167.1.4 /седем, три, шест, две, шест, точка, пет, едно, едно, точка, едно, шест, седем, точка, едно, точка, четири/, като самост оятелният обект попада в сградата с идентификатор № 73626.511.167.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 73626.511.167, находящ се в гр. Търговище, ул. „Славянска“ № 10/десет/, ет.1/едно/ - на приземен етаж, със застроена площ от 123.50 /сто двадесет и три цяло и шестдесет стотни/ кв.м., от които 75.59/седемдесет и пет цяло и двадесет и девет стотни/ кв.м. На приземния първи етаж и 54.21/петдесет и четири цяло и двадесет и една стотни/ кв.м. В сутеренен етаж, при граници на самостоятелния обект: на същия етаж: 73626.511.167.1.2, 73626.511.167.1.1, 73626.511.167.1.5, 73626.511.167.1.3, под обекта: няма, над обекта: 73626.511.167.1.9, 73626.511.167.1.10, 73626.511.167.1.11, 2/ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ по кадастрална карта на град Търговище, одобрена със заповед № РД -18-18 от 17.06.2005г. на ИД на АК имот с идентификатор № 73626.511.167.1.3 /седем, три, шест, две, шест, точка, пет, едно, едно, точка, едно, шест, седем, точка, едно, точка, три/, като самостоятелният обект попада в сградата с идентификатор № 73626.511.167.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 73626.511.167, находящ се в гр. Търговище, ул. „Славянска“ № 10/десет/, ет.1/едно/ - на приземен етаж, със застроена площ от 19.00 /деветнадесет/ кв.м., при граници на самостоятелния обект: на същия етаж: 73626.511.167.1.2, 73626.511.167.1.4, под обекта: няма, над обекта: 73626.511.167.1.9, 73626.511.167.1.10, и 3/САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА, представляващ по кадастрална карта на град Търговище, одобрена със заповед № РД -18-18 от 17.06.2005г. на ИД на АК имот с идентификатор № 73626.511.167.1.2 /седем, три, шест, две, шест, точка, пет, едно, едно, точка, едно, шест, седем, точка, едно, точка, две/, като самостоятелният обект попада в сградата с идентификатор № 73626.511.167.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор № 73626.511.167, находящ се в гр. Търговище, ул. „Славянска“ № 10/десет/, ет.1/едно/ - на приземен етаж, със застроена площ от 16,50 /шестнадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м., при граници на самостоятелния обект: на същия етаж: 73626.511.167.1.3, 73626.511.167.1.4, 73626.511.167.1.1, под обекта: няма, над обекта: 73626.511.167.1.9, , ведно със съответните идеални части от общите части на сградата по смисъла на чл. 38 от Закона за собствеността и от правото на строеж върху дворното място, ведно с всички други настоящи и бъдещи подобрения и приращения върху имота;