Заведение в ПЛЕВЕН за 145290.90 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Заведение

Заведение в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 145290.90 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 117 кв.м.
  Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
  Обявяване: 2018-10-02
  Адрес: улица „Ген.Атанас Стефанов“ № 34
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 242/2018 г. с Изх. № 27342/ 20.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.09.2018г. до 17.00 часа на 01.10.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе пъ рва публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на „ЯННЕ“ ООД, представлявано от управителите Янис Теодорос Куляляс и Ненчо Дамянов Петков, заедно и поотделно, за задължение на НЕНЧО ДАМЯНОВ ПЕТКОВ и „ ДЕНТО – НП“ ЕООД, представлявано от управителя Ненчо Дамянов Петков, а именно: ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, находящо се на партерния етаж на СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, находяща се в град Плевен, на улица „Ген.Атанас Стефанов“ № 34 /бивша улица „ Хемус“/, с площ от 116,50 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, състоящо се от ТОПЛА КУХНЯ, ПОДГОТВИТЕЛНА ЗЕЛЕНЧУК, ПОДГОТВИТЕЛНА МЕСО, СКЛАД №1, СКЛАД №2, БИТОВА СТАЯ, БАНЯ – WC персонал, ОБСЛУЖВАЩ КОРИДОР, АУСГУС, ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ, ОБСЛУЖВАЩА ЗОНА, УМИВАЛНИК – ТРАПЕЗНИ СЪДОВЕ, ЗАЛА ЗА ХРАНЕНЕ, ТОАЛЕТНА КЛИЕНТИ, при съседи: улица , коридор на сградата, от две страни двор, отдолу: терен, отгоре – офис №1, заедно с 8.4639 кв.м. /осем цяло хиляда шестотин тридесет и девет десетохиядни процента/ идеалнби части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот, съгласно описанието по доказателствен нотариален акт, а съгласно кадастрална скица самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.663.333.1.17 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, триста тридесет и три, точка, едно, точка, седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, с адрес на имота: град Плевен, улица „Ген.Атанас Стефанов“ №34, ет.1, обект заведение, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.663.333 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, триста тридесет и три/, с предназначение на самостоятелния обект: за обществено хранене, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 116,50 кв.м. /сто и шестнадесет цяло и петдесет стотни квадратни метра/, прилежащи части: 8.4639 кв.м. идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта – имот с идентификатор 56722.663.333.1.1; - при първоначална цена – 145 290.90 лева без ДДС /сто четиридесет и пет хиляди двеста и деветдесет лева и 0.90 ст./, която е стойността на данъчната оценка за имота, съгласно удостоверение на МДТ Плевен. Пазарната оценка е в размер на 137 100 лв. „ЯННЕ“ ООД, е с регистрация по ЗДДС, върху цената на имота се дължи ДДС. Тежести за имота: възбрана том 2, акт №75/2017г., в полза на „ВиК“ ЕООД, по изп.дело №20178150400104/17г., на ЧСИ Кирилова; възбрана в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, под том 1, акт 49/2018г., по изп.дело №20188150400242/18г., на ЧСИ Кирилова, съгласно удостоверение за тежести с изх.№534/22.02.2018г. на АВ, Имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен при управителя Ненчо Петков, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№ 20188150400242/18г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.10.2018 год. в 9.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 20.06.2018г. Частен съдебен изпълнител: .............................