Земеделски имот Брезе Едностаен апартамент Свети Влас Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 149535.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 172 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • бул. "България" № 4, ет. 3

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, осем), с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. "България" № 4, ет. 3, с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 50,42 кв.м. (петдесет цяло четиридесет и две стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.19 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, девет), 67653.918.138.1.20 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, нула), 67653.918.138.1.10 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, нула), 67653.918.138.1.17 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, седем), отдолу - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две) и 67653.918.138.1.23 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, три) и отгоре - обект с идентификатор 67653.918.138.1.21 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, едно), съгласно схема № 7923/03.09.2011 г., издадена от СГКК Смолян, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата и ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ "Кулинарен магазин с реално обособена част от закусвалня", представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.138.1.17 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, седем), с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. "България" № 4, ет. 3, с предназначение: за търговска дейност, със застроена площ 121,34 кв.м. (сто двадесет и едно цяло тридесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се, съгласно акт за собственост и архитектурен проект, одобрен на 30.07.1999 г., от кулинарен магазин със застроена площ 26,87 кв.м. (двадесет и шест цяло осемдесет и седем стотни квадратни метра), склад към кулинарен магазин със застроена площ 6,44 кв.м. (шест цяло четиридесет и четири стотни квадратни метра), преддверие към кулинарен магазин със застроена площ 5,37 кв.м. (пет цяло тридесет и седем стотни квадратни метра) и част от закусвалня със застроена площ 82,66 кв.м. (осемдесет и две цяло шестдесет и шест стотни квадратни метра), при съседи: на същия етаж - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.19 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, девет), 67653.918.138.1.18 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, осем) и 67653.918.138.1.10 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, нула), отдолу - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две), 67653.918.138.1.23 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, три) и 67653.918.138.1.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, три) и отгоре - обекти с идентификатори 67653.918.138.1.21 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, едно) и 67653.918.138.1.26 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно, точка, две, шест), съгласно схема № 7922/03.09.2011 г., издадена от СГКК Смолян, ВЕДНО с 1.59% (едно цяло петдесет и девет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и 0.59 % (нула цяло петдесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, които обекти са преустроени в СНЕК-БАР със застроена площ 171,76 (сто седемдесет и едно цяло и седемдесет и шест) кв.м., съгласно проект, одобрен на 22.02.2005 г. и разрешение за строеж № 106/13.05.2005 г., и се намират на кота 0.00 (нула) в Търговски комплекс „Евридика“, представвляващ сграда с идентификатор 67653.918.138.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем, точка, едно), построена в общински поземлен имот с идентификатор 67653.918.138 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, осем, точка, едно, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Смолян, одобрени със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, бул. България № 4, с площ 15 612 (петнадесет хиляди шестотин и дванадесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 67653.918.209, 67653.918.142, 67653.918.679, 67653.918.746, 67653.918.137, 67653.918.136, 67653.918.692, 67653.918.225, съгласно скица № 7921/03.09.2011 г., издадена от СГКК Смолян, който имот образува урегулиран поземлен имот I (първи) – ДСК, Търговски комплекс и хотел в квартал 12 (дванадесет) по действащия устройствен план на град Смолян, квартал Нов Център. Забележка: Имотите са функционално обединени.Още Заведение за продажба в СМОЛЯН

Заведение СМОЛЯН- 63548.00лв.
Заведение СМОЛЯН- 149535.00лв.
Заведение СМОЛЯН- 108129.60лв.
Заведение СМОЛЯН- 56160.00лв.
Заведение СМОЛЯН- 42000.00лв.
0.054486989974976