Жилищна сграда в СЛИВЕН за 273280.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Жилищна сграда

Жилищна сграда в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 273280.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 121 кв.м.
  Срок: 02.12.2018 до 02.01.2019
  Обявяване: 2019-01-03
  Адрес: ул. "Георги Сава Раковски" № 115
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Сливен, п.к. 8800, ул."Г.С.Раковски" №115, площ на имота: 236,00 кв.м. /двеста тридесет и шест квадр атни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 1755 /хиляда седемстотин петдесет и пет/, със съседи: 67338.514.233 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и три/, 67338.532.3 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин тридесет и две точка три/, 67338.514.231 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и едно/, 67338.514.230 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста и тридесет/, 67338.514.229 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста двадесет и девет/ като имота представлява по документи за собственост дворно място, представляващо имот с пл. № 1755 /хиляда седемстотин петдесет и пети/, образуващо парцел XI-1755 /единадесети за хиляда седемстотин петдесет и пет/, в кв. 111 /сто и единадесет/ по плана на гр. Сливен, с площ от 220,00 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 67338.514.232.1 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две точка едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД 18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, със застроена площ 121,00 кв.м. /сто двадесет и един квадратни метра/, брой етажи 4 /четири/, с трайно предназначение: жилищна сграда многофамилна, построена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/, с адрес: гр.Сливен, ул."Г.С.Раковски" № 115 /сто и петнадесет/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, и ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 67338.514.232.2 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД 18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, със застроена площ 32,00 кв.м. /тридесет и два квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, с адрес на сградата: гр. Сливен, ул. "Г.С. Раковски" 115, разположена в поземлен имот с идентификатор 67338.514.232 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин и четиринадесет точка двеста тридесет и две/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.