Жилищна сграда в ВАРНА за 138400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Жилищна сграда

Жилищна сграда в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 138400.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 83 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес:
  ЧСИ: Станимира Костова - Данова
  Телефон: 052 630140
  Email: sis_718@abv.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Станимира Костова - Данова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2024.23 /едно нула едно три пет точка две нула две четири точка две три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изп. директор на АГКК, целият с площ от 402 /четиристотин и два/ кв.м, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 и./, стар идентификатор 10135.2024.20 /едно нула е дно три пет точка две нула две четири точка две нула/, номер по предходен план: 024013 /нула две четири нула едно три/, в квартал 62 шестдесет и две/, парцел XVII-13 /седемнадесети- тринадесет/, при съседи: 10135.2024.13. 10135.2024.25. 10135.2024.24. 10135.2024.15. 10135.2024.16, 10135.2024.250, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, представляваща САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ е кадастрален идентификатор 10135.2024.23.1 /едно нула едно три пет точка две нула две четири точка две три точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. на Изп. директор на АГКК. разположена в имот с идентификатор № 10135.2024.23 /едно нула едно три пет точка две нула две четири точка две три/, със застроена площ от 83 /осемдесет и три/ кв.м по скица, брой етажи - 2 /два/, с предназначение: жилищна сграда, - еднофамилна, стар идентификатор: 10135.2024.20.2 /едно нула едно три пет точка две нула две четири точка две нула точка/, номер по предходен план: няма. ведно със съответното право на строеж върху поземления имот, в който е построена; 1/3 /една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №10135.2024.25 /едно нула едно три пет точка две нула две четири точка две пет/, с площ от 66 /шестдесет и шест/ кв.м, находящ се в гр. Варна, район Приморски, квартал Виница, местност „Горна Трака", стар идентификатор: 024013 /нула две четири нула едно три/, в квартал 62 /шестдесет и две/, парцел XVII-13 /седемнадесети- тринадесет/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м./, при съседи: 10135.2024.24. 10135.2024.19, 10135.2024.23. 10135.2024.13