Етаж от къща в ПЕТРИЧ за 4500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕТРИЧ > Етаж от къща

Етаж от къща в ПЕТРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 4500.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 67 кв.м.
  Срок: 30.10.2018 до 30.11.2018
  Обявяване: 2018-12-03
  Адрес: ул. „Осогово” №53
  ЧСИ: Георги Цеклеов
  Телефон: 0747 – 80809; 0 888 - 975 144
  Email: georgitsekleov@abv.bg

Всички имоти за ПЕТРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Георги Цеклеов

Предмет на публичната продан е Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.601.657.1.2 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и седем, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Петрич, п.к. 2850, ул. „Осогово” №53, ет. 2, самостоятелният обект се намира сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56126.601.657 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и седем), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/ посочена в документа площ: няма данни, при съседи на същия етаж: няма, под обекта: 56126.601.657.1.1 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и седем, точка, едно, точка, едно), над обекта: 56126.601.657.1.3 (петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест, точка, шестстотин и едно, точка, шестстотин петдесет и седем, точка, едно, точка, три), който имот представлява ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ ОТ ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, заснета като поземлен имот №657 /шестстотин петдесет и седми/, попадащ в УПИ І /първи/, в квартал 12 /дванадесети/ по плана на гр. Петрич, който е идентичен с УПИ ІІІ /трети/, в квартал 37 /тридесет и седми/ по плана от 1971 год., ВЕДНО с ½ /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на поземлен имот: улица, поземлен имот №654 /шестстотин петдесет и четвърти/, поземлен имот №682 /шестстотин осемдесет и втори/, поземлен имот №681 /шестстотин осемдесет и първи/ и поземлен имот №658 /шестстотин петдесет и осми/ Сградата, в която се намира имотът е изградена по традиционния монолитен метод със стоманобетонна носеща конструкция (със съмнително качество). Строителството е извършено през 1980 г. В етажа са обособени три стаи и две тераси. Състоянието се характеризира със следното: стените са с мазилка, а подът в стаите е на теракот, дюшеме и циментова замазка. Входната врата е дървена. Дограмата е дървена, двукатна. Отвън сградата е с мазилка. За сградата е прекарана ел. и ВиК инсталация. Стълбищната клетка е с шпакловка и латекс както и блажна боя по цокъл, стъпалата са с мозайка. На етажа няма изграден санитарен възел. Имотът се намира в ромския квартал на град Петрич. ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН. На осн. чл. 175 от ЗЗД след извършването на публичната продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват. Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4 ГПК /.