Етаж от къща в СМОЛЯН за 15779.52 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Етаж от къща

Етаж от къща в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 15779.52 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 89 кв.м.
  Срок: 11.11.2018 до 11.12.2018
  Обявяване: 2018-12-12
  Адрес: УЛ. НИКОЛА ВЪЛЧЕВСКИ № 7, ЕТ. 1
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 89.00 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Никола Вълчевски, № 7, ет. 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 67653.924.235.1.1, над обекта: 67653.924.235.1.3, ВЕДНО с ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.924.235.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № 300-5-66/11.10.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 89.00 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Никола Вълчевски, № 7, ет. 0, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.924.235.1.2, които самостоятелни обекти се намират в еднофамилна жилищна сграда с идентификатор 67653.924.235.1 и със застроена площ от 89.00 кв.м. (осемдесет и девет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.924.235, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м), и с площ от 492 кв.м. (четиристотин деветдесет и два квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 67653.924.235.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.924.545, 67653.924.234, 67653.924.575, 67653.924.573, ВЕДНО със ½ (една втора) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, ВЕДНО със ½ (една втора) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.