Етаж от къща в Орешак за 28408.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Орешак > Етаж от къща

Етаж от къща в Орешак

Допълнителна информация

  Начална цена: 28408.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 66 кв.м.
  Срок: 15.09.2018 до 15.10.2018
  Обявяване: 2018-10-16
  Адрес: ул. Младост № 8
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Орешак
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот, находящ се в с. Орешак, общ. Троян, обл. Ловеч, а именно: 1/2 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ целият с площ от 477 кв.м., с кадастрален идентификатор 53707.504.253 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-58/04.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Орешак, ПК 5630, ул. Христо Ботев, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), стар иде нтификатор: няма, номер по предходен план: 401, при съседи на поземления имот: второстепенна улица имот №53707.504.384, ниско застрояване имот №53707.504.252 и второстепенна улица имот №53707.504.385, заедно с ЦЕЛИЯТ ПЪРВИ ЕТАЖ от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, която сграда е с кадастрален иденитификатор 53707.504.253.1., който първи етаж представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА и с кадастрален идентификатор 53707.504.253.1.1. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-58/04.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: с. Орешак, ПК 5630, ул. Христо Ботев, ет.1, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 53707.504.253, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: ½ идеални части от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: имот с идентификатор 53707.504.253.1.2, който етаж е обособен като самастоятелно еднофамилно жилище от ДВУЕТАЖНАТА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в този поземлен имот, заснета като СГРАДА с кадастрален идентификатор 53707.504.253.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-58/04.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Орешак, ПК 5630, ул. Христо Ботев, със застроена площ на сграда с идентификатор 53707.504.253.1 от 66 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда, многофамилна, като и ЦЯЛАТА МАСИВНА ЕДНОЕТАЖНА ЛЯТНА КУХНЯ, заснета като СГРАДА с идентификатор 53707.504.253.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-58/04.09.2006г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Орешак, ПК 5630, ул. Христо Ботев, сградата е разположена в имот с идентификатор 53707.504.253, застроена площ на сградата: 22 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, заедно с ½ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 53707.504.253.1.