Етаж от къща в ДЕВИН за 16754.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ДЕВИН > Етаж от къща

Етаж от къща в ДЕВИН

Допълнителна информация

  Начална цена: 16754.40 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 82 кв.м.
  Срок: 13.08.2018 до 13.09.2018
  Обявяване: 2018-09-14
  Адрес: УЛ. БОР №13, ЕТ.1
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за ДЕВИН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20465.503.613.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-21-128/14.03.2012 Г., с площ от 81.70 кв. м. (осмдесет и едно цяло и седемдесет квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Девин, п.к. 4800, ул. Бор № 13, ет. 1, ЕКАТТЕ 20465, намиращ се в сграда № 1 с идентификатор 20465.503.613.1 със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3 и предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.613, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10 м.), с площ 537 кв. м. (петстотин тридесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 20465.503.613.1.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 20465.152.3, 20465.503.611, 20465,503.612, 20465.503.630, 20465.503.632, 20465.503.5076, 20465.503.614, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот.