Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в Ракитово Фабрика в Ракитово Търговски имот в Ракитово Тристаен апартамент в Ракитово Стая в Ракитово Склад в Ракитово Производствен имот в Ракитово Парцел в Ракитово Паркомясто в Ракитово Офис в Ракитово Многостаен апартамент в Ракитово Мезонет в Ракитово Магазин в Ракитово Къща в Ракитово Земеделски имот в Ракитово Земеделска земя в Ракитово Заведение в Ракитово Жилищна сграда в Ракитово Етаж от къща в Ракитово Едностаен апартамент в Ракитово Други в Ракитово Двустаен апартамент в Ракитово Гараж в Ракитово Газстанция в Ракитово Вила в Ракитово Бензиностанция в Ракитово Ателие, Таван в Ракитово Автомивка в Ракитово

Етаж от къща Ракитово

 • Начална цена
 • 24000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 120 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Мария Ганчева Николова - Ангелова

 • Телефон:
 • 034 98 90 80

 • Email:
 • chsi_884@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Мария Ганчева Николова - Ангелова

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 26.01.2018г. До 26.02.2018г., ще се проведе първа по ред публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (26.02.2018г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 27.02.2018г. (вторник) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, за удовлетворяване вземането на взискателя „БАНКА ДСК“ ЕАД С ЕИК 1218ххххх, представлявана от юрк. В. Спирова, със съдебен адрес: гр. София, ул. „Цар Калоян“ №1, ет. 6, по изпълнителното дело подробно описан както следва: ½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ от 585 /петстотин осемдесет и пет/ кв. метра, образуващо урегулиран поземлен имот УПИ ХIII-205 /парцел тринадесети-отреден за имот планоснимачен номер двеста и пети/, с приложена регулация за парцела, от квартал № 8 /осми/ по плана на гр. Ракитово, при граници: от запад – улица, от изток – УПИ III-203, от север УПИ ХIV-206 и от юг УПИ ХII-204, ведно с ВТОРИ ЕТАЖ от построената в подробно описания по-горе парцел двуетажна, масивна жилищна сграда – къща, на застроена площ от 120 /сто и двадесет/ кв. метра, ведно с избени помещения № 3 /три/ и № 4 /четири/, ведно с цялото таванско помещение на къщата, ведно със северния ГАРАЖ в къщата, ведно с общи части от сградата по смисъла на чл. 38 от ЗС, с адрес на имота: гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ №23. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 24 000 (двадесет и четири хиляди лева), съставляваща 80 % от новата оценка на имота определена с Протокол от 11.12.2017г. на ЧСИ Мария Ангелова, съгласно чл. 485 ал.4 във вр. с чл. 468, ал. 1 ГПК., Недвижимият имот е собственост на длъжника СТОЯН ДИМИТРОВ ГОВЕДАРСКИ с ЕГН 8608хххххх, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров“ №23, придобит с нот. Акт №53, т.1, нот. дело №50/22.12.2008 г. вписан в АВ Велинград, вх. рег. №2168/22.12.2008 г., Акт №103, т.8, № 1733/2008г. Върху описаните недвижими имоти, предмет на публичната продан, има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. №293/26.02.2014г., том 1, №41/2014г., дв. вх. рег. №292/26.02.2014г. по ИД 78/2014г. на ЧСИ Мария Ангелова. Книга ДОГОВОРНА ИПОТЕКА, вх. рег. №7/25.06.2009г., том 1, №50/2009г., вид дело Нотариално дело 779/25.06.2009г., дв. вх. рег. №1218/25.06.2009г., вписана в полза на „БАНКА ДСК“ ЕАД. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Велинград, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед в петък от 16:00 часа до 18:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Задатъкът от 10% върху началната цена на недвижимия имот, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: „БАНК ДСК“ ЕАД, IBAN BG43STSA93000021404500, BIC STSABGSF, по изп. дело № 20148840400078 на ЧСИ рег. № 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Всеки наддавач има право да подаде едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМАНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 27.02.2018г. (вторник) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Велинград, на адрес: гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).Още Етаж от къща за продажба в Ракитово

Етаж от къща Ракитово- 24000.00лв.
Етаж от къща Ракитово- 49500.00лв.
Етаж от къща Ракитово- 25143.60лв.
Етаж от къща Ракитово- 31429.50лв.
Етаж от къща Ракитово- 53601.60лв.
0.12252902984619