Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Офис СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 60124.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 94 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ул. "Симеон Фисински" № 1, ет. 2

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 67653.934.163.1.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, община Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 94,19 кв.м. (деветдесет и четири цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Симеон Фисински № 1, ет. 2, с предназначение: жилище, апартамент, при съседи: отдолу – обект с идентификатор 67653.934.163.1.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, едно) – първи жилищен етаж, отгоре – обект с идентификатор 67653.934.163.1.3 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно, точка, три) – трети жилищен етаж и отстрани – външни зидове, съгласно документ за собственост и схема № 3055/08.08.2006 г., заверена на 30.08.2011 г. от СГКК Смолян, който обект се намира в четириетажна масивна жилищна сграда с идентификатор 67653.934.163.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три, точка, едно), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.934.163 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 246 (двеста четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: територии, заети от населени места, при съседи: имоти с идентификатори 67653.934.165 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, пет), 67653.934.154 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, пет, четири), 67653.934.162 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, две) и 67653.934.164 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, шест, четири), съгласно скица № 3053/08.08.2006 г., заверена на 30.08.2011 г. от СГКК Смолян, който имот образува урегулиран поземлен имот X-1464 (десети, отреден за имот хиляда четиристотин шестдесет и четири) в квартал 205 (двеста пет) по действащия устройствен план на град Смолян, квартал Смолян, и е идентичен с имот пл. № 1464 (хиляда четиристотин шестдесет и четири), образуващ урегулиран поземлен имот X-1464 (десети, отреден за имот хиляда четиристотин шестдесет и четири) в квартал 205 (двеста пет) и с имот пл. № 1950 (хиляда деветстотин и петдесет), образуващ урегулиран поземлен имот VIII-1950 (осми, отреден за имот хиляда деветстотин и петдесет) в квартал 151 (сто петдесет и едно) по предходния план на град Смолян, квартал Смолян.Още Етаж от къща за продажба в СМОЛЯН

Етаж от къща СМОЛЯН- 21162.00лв.
Етаж от къща СМОЛЯН- 60124.00лв.
Етаж от къща СМОЛЯН- 44285.00лв.
Етаж от къща СМОЛЯН- 62426.40лв.
Етаж от къща СМОЛЯН- 20180.00лв.
0.017846822738647