Едностаен апартамент в Пампорово за 15512.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Пампорово > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в Пампорово

Допълнителна информация

  Начална цена: 15512.80 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 38 кв.м.
  Срок: 13.02.2019 до 13.03.2019
  Обявяване: 2019-03-14
  Адрес: Апартхотел „Сидер Хайтс „3“, ет. 3, ап. 74
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за Пампорово
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

АПАРТАМЕНТ № 74, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 80371.173.30.1.116 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 37.60 кв. м. (тридесет и седем цяло и шестдесет стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, състоящ се от: една всекидневна с кухненски бокс и място за спане, една баня с тоалетна, с админи стративен адрес: гр. Чепеларе, ЕКАТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, Апартхотел „Сидер Хайтс „3“, ет. 3, ап. 74, намиращ се в единадесететажна сграда с идентификатор 80371.173.30.1, със застроена площ от 1781 кв.м. (хиляда седемстотин осемдесет и един квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.173.30, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Високо застрояване (над 15 м), с площ от 4516 кв.м. (четири хиляди петстотин и шестнадесет квадратни метра), образуващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-173023, 173024 – за жилищно строителство, съгласно ПУП, одобрен със Заповед № 54/07.03.2006 г. на Кмета на Община Чепеларе, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 80371.173.30.1.115, под обекта: 80371.173.30.1.95, над обекта: 80371.173.30.1.134, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 80371.218.8, 80371.173.22, ВЕДНО със съответните идеални части, равняващи се на 9.09 кв.м. (девет цяло и девет стотни квадратни метра), от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.

Продава Едностаен апартамент в Пампорово за 15512.80 лв. на търг от ЧСИ