Едностаен апартамент в СЛИВЕН за 27200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЛИВЕН > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в СЛИВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 27200.00 лв.
  Окръжен съд: Сливен
  Квадратура: 49 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: кв. Даме Груев бл. 29, ет. 2, ап. 10
  ЧСИ: Павел Иванов Георгиев
  Телефон: 044 633049
  Email: pako70@abv.bg

Всички имоти за СЛИВЕН
Всички имоти на ЧСИ Павел Иванов Георгиев

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 67338.564.48.1.10 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка петстотин шестдесет и четири точка четиридесет и осем точка едно точка десет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сливен, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006г. на изпълнителния директор на АК, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67338.564.48 /шестдесет и седем хиляди триста тридесет и осем точка пе тстотин шестдесет и четири точка четиридесет и осем/, находящ се в гр. Сливен, кв. „Даме Груев“ бл. № 29, ет.2, ап.10, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, със застроена площ 49.00кв.м. /четиридесет и девет квадратни метра/, брой нива на обекта: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.564.48.1.9 и самостоятелен обект с идентификатор № 67338.564.48.1.11, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.564.48.1.4, над обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 67338.564.48.1.16, ведно с прилежащото към жилището: избено помещение № 23 /двадесет и три/, с площ 3.94кв.м. /три цяло деветдесет и четири стотни квадратни метра/, заедно с 1.35% /едно цяло тридесет и пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общинска земя.