Едностаен апартамент в СОФИЯ за 43200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Едностаен апартамент

Едностаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 43200.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 38 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: бул. Никола Петков 11
  ЧСИ: Александър Дачев
  Телефон: 02 – 9520621; 0 894 - 373217
  Email: alexander.dachev@gmail.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Александър Дачев

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че по искане на взискателя "ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 202317122, гр.София, бул."Княз Александър Дондуков" № 19, ет.2 и съгласно чл. чл. 487 – 497 ГПК, от 25.09.2018 г. до 25.10.2018 г. включително, приключваща в края на работното време на Софийския районен съд на последния ден, ще се проведе в сградата на Софийски районен съд бул.“Цар Борис ІІІ” № 54, ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния НЕДВИЖИМ ИМОТ, принадлежащ на длъжника ДАРИЯНА САВЧОВА ГЪЛЪБОВ А, ЕГН 5007316957, с постоянен адрес гр.София, район "Витоша", ул."Княжевска" № 19, а ИМЕННО: АПАРТАМЕНТ № 20 (двадесет), находящ се в град София, Столична община – район „Витоша”, бул.”Никола Петков” № 11 (единадесет), блок 6 (шест), вход „Б”, на II (втори) етаж, състоящ се от една стая, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ от 38,13 (тридесет и осем цяло и тринадесет стотни) квадратни метра, при съседи на апартамента: от изток – стълбище, от запад – фасада, от север – фасада, от юг – Милка Рангелова, отгоре – Ангелина Драгомирова и отдолу – Николай Ставрев, заедно с принадлежащите ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 15 (петнадесет) с полезна площ от 5,94 (пет цяло и деветдесет и четири стотни) кв. метра, при съседи на таванското помещение: от изток – стена, от запад – Борис Ценов, от север – коридор и от юг – фасада, и заедно с принадлежащото към апартамента ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 17 (седемнадесет) със застроена площ от 7,04 (седем цяло и четири стотни) кв. метра, при съседи: от изток – Борис Ценов, от запад – Ангелина Драгомирова, от север – коридор и от юг – фасада заедно с припадащите се 3,91 % (три цяло и деветдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Жилището се намира на кръстовището на ул."Любляна" и бул. "Никола Петков" (Околовръстен път). Сградата е строена през 1948 г. Продаваемият Апартамент е ОЦЕНЕН на 60 000,00 лева. Съгласно чл.494, ал.2 ГПК НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването на публичната продан е 43 200 (четиридесет и три хиляди и двеста) лева. Върху имота има учредена в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД законна ипотека акт № 1, том ХІV, вх.рег.100153 / 29.12.2006 г. по описа на Служба по вписванията и върху него има вписана възбрана том ІІІ, акт № 12, вх. рег.№ 19903 / 28.03.2008 г., наложена по настоящето изп. дело. Имотът не е деклариран от длъжника след придобиването му в общината и няма данни за дължимите данъци и такси за същия.