Гараж СЛИВЕН Тристаен апартамент СЛИВЕН Къща Брестница Парцел Брестница Други СОФИЯ Къща Дъскот Къща СИЛИСТРА Къща СИЛИСТРА Къща ТЕТЕВЕН Къща ТЕТЕВЕН Бензиностанция Средище Къща ВИДИН Парцел ПЪРВОМАЙ Парцел ПЪРВОМАЙ Жилищна сграда Долна Митрополия Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Етаж от къща ВЕЛИНГРАД Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Къща ЕТРОПОЛЕ Земеделска земя ПЪРВОМАЙ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 86400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 54 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20178440404643 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 01.12.2017 г., собственост на ВИКТОРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 125 (сто двадесет и пет), находящ се в гр. София, СО, р-н „Красно село“, жк „Лагера“, блок № 44 (четиридесет и четири), вх. Б на 11 (единадесети) етаж, с идентификатор 68134.201.113.1.125 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка двеста и едно точка сто и тринадесет точка едно сто двадесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-50/20.06.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 53.80 (петдесет и три цяло и осемдесет стотни), представляващ самостоятелен обект в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.201.113, брой нива на обекта:1, състоящ се от дневна, столова, кухня и обслужващи помещения, при съседи: изток- фасада; запад- апартамент № 126, север- апартамент № 124, юг- фасада, отгоре- апартамент № 131, отдолу апартамент № 119, заедно с таванско помещение № 8 (осем), със застроена площ 5.17 (пет цяло и седемнадесет стотни) кв. м., при съседи: изток- коридор, запад- фасада- север- таван № 9, юг- таван № 7, заедно с 0.540 % /нула цяло петстотин и четиридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, и съседи по скица: на същия етаж: 68134.201.113.1.124, 68134.201.113.1.126, под обекта:68134.201.113.1.119, над обекта: 68134.201.113.1.131. Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 62, том 34, дв. вх. № 61933/27.12.2010 г. и възбрана акт № 80, том XX, вх. № 79931 от 14.11.2017 г. в полза на взискателя- „Първа Инвестиционна банка” АД за сумата от 35 000 евро - главница, ведно със съответната лихва съгласно договор за кредит от 23.12.2010 г.; Възбрана акт № 138, том 9, дв.вх. рег.№ 16471 от 26.04.2012 г. по изп. дело № 20118510402242 по описа на ЧСИ М. Петков, Възбрана акт № 276, том 4, дв.вх. рег.№ 13473 от 16.03.2016 г. по изп. дело № 20168380401343 по описа на ЧСИ М. Бъзински, Възбрана акт № 231, том 6, дв.вх. рег.№ 12840 от 25.03.2014 г. в полза на взискателя Иван Георгиев Шарлачки, Възбрана акт № 200, том 12, дв.вх. Рег.№ 42525 от 05.07.2017 г. по изп. дело № 20178380403647 по описа на ЧСИ М. Бъзински, Възбрана акт № 2, том 14, дв.вх. рег.№ 47079 от 24.07.2017 г. по изп. дело № 20138500401053 по описа на ЧСИ Ал. Бизов, Възбрана акт № 12, том 17, дв.вх. рег.№ 58914 от 13.09.2017 г. по изп. дело № Възбрана акт № 276, том 4, дв.вх. рег.№ 13473 от 16.03.2016 г. по изп. дело № 20178380406491 по описа на ЧСИ М. Бъзински. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е В РАЗМЕР НА 86 400 лв. /осемдесет и шест хиляди и четиристотин/ лв. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 16.02.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 15.01.2018 г. и завършва на 15.02.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварителна уговорка с пазача на телефон 08789/880262 в дните понеделник, сряда и петък от 17.00 часа до 19.00 часа. За пазач на имота е определена Виктория Петрова Стоянова. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20178440404643. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 16.02.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.Още Едностаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Едностаен апартамент СОФИЯ- 86400.00лв.
Едностаен апартамент СОФИЯ- 50288.00лв.
Едностаен апартамент СОФИЯ- 69390.00лв.
Едностаен апартамент СОФИЯ- 54400.00лв.
Едностаен апартамент СОФИЯ- 56000.00лв.
0.3121280670166