Други в ПАНАГЮРИЩЕ за 1821.60 лв.

Имоти > Имоти от чси ПАНАГЮРИЩЕ > Други

Други в ПАНАГЮРИЩЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 1821.60 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 36 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1
  ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
  Телефон: 034 98 90 80
  Email: chsi_884@yahoo.com

Всички имоти за ПАНАГЮРИЩЕ
Всички имоти на ЧСИ Мария Ганчева Николова - Ангелова

Мария Ганчева Николова-Ангелова, рег. № 884, в КЧСИ с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, обявявам на интересуващите се, че по изп. дело 259/2016г. ще се проведе публична продан на недвижимо имущество, собственост на Цветомира Петрова Загорска, с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Славянска“ № 30, за удовлетворяване вземането на взискателя „Алианц Банк България“ АД, с пълномощник адв. Мануел Манчев, със съдебен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Люлин“ № 1. I. ПРОДАВАНО НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВ О И ЦЕНА 1/6 ид. части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55302.501.4358.2.31 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, осем, точка, две, точка, тридесет и едно/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Панагюрище, ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1, с площ от 36,00 /тридесет и шест/ кв.м., на един етаж, стар идентификатор - няма. Самостоятелния обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4358, с предназначение за търговска дейност, ведно с припадащи се 1,8852% ид. части от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж - 55302.501.4358.2.16, под обекта - няма, над обекта – 5302.501.4358.2.19. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за недвижимия имот е в размер на 1 821,60 /хиляда осемстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки/ лева, определена на осн. чл. 494, ал. 2 ГПК. 1/6 ид. части от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 55302.501.4358.2.16 /пет, пет, три, нула, две, точка, пет, нула, едно, точка, четири, три, пет, осем, точка, две, точка, шестнадесет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-39/17.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. Панагюрище, ж.к. Оптикоелектрон I, бл. 12, вх. Б, ет. 1, ап. 16, с площ от 47,62 /четиридесет и седем цяло и шестдесет и две стотни/ кв.м., брой нива на обекта - едно, стар идентификатор - няма. Самостоятелния обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 55302.501.4358, с предназначение за жилище, апартамент, ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 1, с площ от 11,53 /единадесет цяло и петдесет и три/ кв.м. и припадащите се 2,4936% ид. части от общите части на сградата, при съседи: на същия етаж - 55302.501.4358.2.17, 55302.501.4358.2.3, 55302.501.4358.2.31, под обекта - няма, над обекта - 5302.501.4358.2.19. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за недвижимия имот е в размер на 2 620,80 /две хиляди шестсотин и двадесет лева и осемдесет стотинки/ лева, определена на осн. чл. 494, ал. 2 ГПК. II. СРОК НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН Публичната продан ще се проведе от 20.11.2018г. до 20.12.2018г., в сградата на Районен съд гр. Панагюрище, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (20.12.2018г.). Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач ще се извърши от Частен съдебен изпълнител/Помощник частен съдебен изпълнител на 21.12.2018г. от 13.00 часа в сградата на Районен съд Панагюрище, с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2. III. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА Вписана възбрана по настоящото дело Акт № 39, том 1, дв. вх. рег. № 513/11.05.2018г. в СВ Панагюрище, в полза на взискателя „Алианц Банк България“ АД, с пълномощник адв. Мануел Манчев. На осн. чл. 488 ГПК - книжата за проданта могат да се получат от регистратурата на РС Панагюрище, с адрес: гр. Панагюрище, ул. „Петко Мачев“ № 2 и от кантората на ЧСИ Мария Ангелова, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев № 11, партер. Пазач на имотите е Таня Кекова - съсобственик и сестра на длъжницата. Всички желаещи да огледат недвижимите имоти могат да сторят това всяка сряда от 14:00 до 15:00 часа, чрез назначения от ЧСИ пазач, след изрично депозирана молба в кантората на частния съдебен изпълнител. Наддавателни предложения - на осн. чл. 489, ал. 1 ГПК За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 на сто върху началната цена. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Ал. 2 Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Ал. 4 Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Ал. 5 Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Ал. 6 Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Задатъкът в размер 10 на сто от посочената по-горе начална цена, следва да бъде внесен по банкова сметка с титулар ЧСИ Мария Ангелова в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, клон Пазарджик, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF, като посочите номера на изпълнителното дело. Внимание: В случай, че предложената цена е над 30 000,00 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът (юридическо лице) да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на необходимите документи: наддавателно предложение и посочените декларации може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова.