Други в ГАБРОВО за 10000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Други

Други в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 10000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 164 кв.м.
  Срок: 10.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ул. „Ясен” № 27б
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

Описание по нотариален акт: АПАРТАМЕНТ на втори сутерен от ЖСК „Еделвайс”, /блок две/, построен в груб строеж, находящ се в гр. Габрово, ул. „Ясен” № 27б (двадесет и седем буква „Б”), кв. Дядо Дянко, ІІІ (три римско) градска зона, с квадратура 164,70 (сто шестдесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м., при граници: отгоре ап. № 1 (едно) и ап. № 2 (две), изток избени помещения, стълбище и общо избено помещение /абонатна станция/, запад – двор, север – жилищен блок № 3 – ул. „Ясен” №27А , юг – двор и жилищен блок № 1 – ул. „Ясен” №27В, заедно с 3,788%=14,97 (три цяло седемстотин осемдесет и осем хилядни процента, равняващи се на четиринадесет цяло и деветдесет и седем стотни кв.м.) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, представляващ УПИ І (едно римско) комплексно жилищно застрояване и озеленяване от кв. 15 (петнадесет) по плана на кв. Дядо Дянко, 51 (петдесет и първа) част. Описание по скица: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.550.130.2.18 ( четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто и тридесет точка две точка осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес гр. Габрово, ул. „Ясен” №27 – Б (двадесет и седем буква „Б”), ет.1(едно), самостоятелният обект се намира в сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.550.130 (четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и петдесет точка сто и тридесет) с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1(едно), площ 164,70 (сто шестдесет и четири цяло и седемдесет стотни) кв.м., прилежащи части: 3,788 % (три цяло седемстотин осемдесет и осем хилядни процента) ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху терена, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 14218.550.130.2.17, под обекта: няма, над обекта: 14218.550.130.2.2, 14218.550.130.2.1. НАЧАЛНА ЦЕНА: 10 000 (десет хиляди) лева