Други в Мамарчево за 25920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Мамарчево > Други

Други в Мамарчево

Допълнителна информация

  Начална цена: 25920.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 1265 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес:
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за Мамарчево
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите, че съгл.чл.487 и сл. ГПК 25.09.2018г.-до 25.10.2018г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20148780400422, в сградата на РС-Елхово, като на 26.10.2018 г. в 14.00 ч. в залата на ЕРС ще бъдат отворени наддавателните п редложения за закупуването на недвижим имот в гр.Елхово, с цел удовлетворяване вземането на „ОББ”АД, а именно: 2/3 идеални части от Дворно място, находящо се в с.Мамарчево общ.Болярово, обл.Ямбол, цялото с площ от 1265квм, съставляващо УПИ ІІ в кв.23 по плана на селото, заедно с построените в дворното място ЖЕЛЕЗАРСКИ МАГАЗИН с планоснимачен номер 516 със застроена площ от 65квм, СЛАДКАРНИЦА, представляваща обособена част от ДВУЕТАЖНА СГРАДА с пл.н.515 със застроена площ от 161.50квм, заедно с прилежащите складови помещения, санитарен възел в мазето, мазе, два склада за отоплителни материали и плочник пред търговската сграда с площ от 90квм, МАГАЗИН със застроена площ от 96.50квм, находящ се на втори етаж от двуетажна сграда с пл.н.515, при граници на имота:ПИ І, ПИ ІІІ, улица -Цената на имота,от която ще започне проданта ,съгл.чл.468 ГПК, е 25 920 лв. /двадесет и пет хиляди деветстотин и двадесет лева/. Имотът е собственост на „МД-68”ЕООД,за него е учредена ипотека за 100000лв., както и лихви, такси и разноски и е наложена възбрана в полза на взискателя.Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-25.10.2018г. -17,00ч. Гр.Ямбол, 21.08.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова