Други в Равно поле за 12000000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Равно поле > Други

Други в Равно поле

Допълнителна информация

  Начална цена: 12000000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 22.07.2018 до 22.08.2018
  Обявяване: 2018-08-23
  Адрес: с.Равно поле, община Елин Пелин, Софийска
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Равно поле
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, с идентификационен номер № 058017 /петдесет и осем хиляди и седемнадесети/, който съгласно ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТС-427/17.04.2006г. на Община Елин Пелин е отреден за „За тренировъчно голф игрище", с площ от 3.011 дка /три декара и единадесет квадрати метра/, при граници /съседи/: имот № 058019 - нива на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 058018 - нива на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 000075 -полски път па община Елин Пелин, № 000082 полски път на община Елин Пелин. Имотът е образуван от имот № 058001; 2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване НИВА, находяща се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, местност „Пасището", с площ от 17.679 дка /седемнадесет декара шестстотин седемдесет и девет квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 058018 /пет десет и осем хиляди и осемнадесети/, по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 058019 - нива на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 000075 - полски път на община Елин Пелин, имот № 058017 - спортен терен на „Голф Клуб" ЕООД. Имотът с образуван от имот № 058001; 3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, находящо се в землището на с. Равно поле с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, местност „Горно пасбище", с площ от 9.788 дка /девет декара седемстотин осемдесет и осем квадрати метра/, четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 052014 /петдесет и две хиляди и четиринадесети/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 052013 - пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД имот Ме 052019 - пасище, мера на ,, Голф Клуб" ЕООД, имот № 052009 - територия ИРВМ на „Голф Клуб" ЕООД, имот 000809 - полски път на община Елин Пелин. Имотът е образуван от имот № 052008; 4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, находящо се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, местност „Горно пасбище", с площ от 9.812 дка /девет декара осемстотин и дванадесет квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 052013 /петдесет и две хиляди и  тринадесети/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 052014 - пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 052019 пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 000809 - полски път на община Елин Пелин. Имотът е образуван от имот № 052008; 5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, находящо се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, местност „Горно пасбище", с площ от 19.815 дка /деветнадесет декара осемстотин и петнадесет квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 052005 /петдесет и две хиляди и пети/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 052019 - пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 000809 - полски път на община Елин Пелин. Имотът е образуван от имот № 052004; 6. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване ПАСИЩЕ, МЕРА, находящо се в землището на с. Равно поле, с ЕКАТТЕ 61248, община Елин Пелин, местност „Горно пасбище", с площ от 452,846 дка /четиристотин петдесет и два декара и осемстотин четиридесет и шест квадратни метра/, четвърта категория, съставляваща ИМОТ № 052019 /петдесет и две хиляди и деветнадесети/ по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 000809 - полски път на община Елин Пелин, имот № 052005 пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД, имот № 052013 - пасище, мера па „Голф Клуб" ЕООД, имот № 052014 - пасище, мера па „Голф Клуб" ЕООД и имот № 052009 - територия ИРВМ на „Голф Клуб" ЕООД. Имотът е образуван от имот № 052018, имот № 052015, имот № 052010; 7. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на село Равно поле, община Елин Пелин, област Софийска, с идентификационен номер 052009 /петдесет и две хиляди и девети/, отреден за „Сгради и съоръжения обслужващи голф игрище, рекреационен комплекс и подземна ЛПСОВ“, с площ от 34 062 /тридесет и четири цяло и шестдесет и два дка/ квадратни метра, който имот е образуван от поземлен имот № 052003 /петдесет и две хиляди и трети/ (ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТС-112/2005г.) и от поземлен имот № 052017 /петдесет и две хиляди и седемнадесети/ (ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТС-611/2007г.), който ПУП-ПЗ е изменен със Заповед № ТС-228/2009г., при граници и съседи по скица № К05384/18.12.2013г. на ОСЗ Елин Пелин: имот № 000809- полски път на община Елин Пелин, имот № 000603 – път IV клас на община Елин Пелин, имот № 000369-пасище, мера па кметство с. Равно поле, имот № 052019 – пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД и имот № 052014-пасище, мера на „Голф Клуб" ЕООД, заедно с изградената в поземления имот сграда, представляваща "ГОЛФ КЛУБ КЪМ ГОЛФ ИГРИЩЕ", с разгъната застроена площ от 2 873.51 /две хиляди осемстотин седемдесет и три цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, в която площ не е включена описаната по­долу тераса, която сграда, се състои съгласно Разрешение за ползване № СТ-05-548/16.05.2012г. на ДНСК от: полуподземен етаж, два надземни етажа, СПА-център с помещения за процедури и козметичен салон, външна и вътрешна част на басейн, кафе-бар, входно фоайе с рецепция, ресторант с кухненски блок, магазин за голф екипировка, дневна-приемна, два хотелски апартамента, четири хотелски стаи, два офиса, санитарни възли за посетителите, битови помещения и санитарни възли персонал, помещение ГРТ, помещение телефонна централа и компютри, помещения ОВ инсталации и заедно с ТЕРАСА КЪМ ПАРТЕР, на кота 0.00 /нула/, със застроена площ от 328.35 кв. м. /триста двадесет и осем цяло и тридесет и пет квадратни метра/, и заедно с „Бъги паркинг към голф клуб" и всички инфраструктурни мрежи съоръжения, подобрения и приращения, извършени в описания по-горе имот, заедно с описаната по делото съвкупност от движими вещи, представляваща част от организационната структура на обособената част от предприятие по смисъла на параграф 1а от допълнителните разпоредби на Търговския закон