Други в ЛОВЕЧ за 53020.80 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Други

Други в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 53020.80 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 357 кв.м.
  Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
  Обявяване: 2018-09-17
  Адрес: гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43952.502.1011 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-170/29.04.2010 г. на Началник на СГКК- Ловеч, с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. „Баховско шосе“, с площ 3030 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизираната, начин на трайно ползване: за складова база, при съседи: 43952.502.11, № 43952.502.1012, № 4 3952.502.2, № 43952.502.3, ведно с построената в имота СГРАДА с идентификатор № 43952.502.1011.1 със застроена площ: 357 кв. м., брой етажи: 1, с предназначение: промишлена сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 474/15.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]