Други в РУСЕ за 25920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Други

Други в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 25920.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 1078 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес: ул. "Козлодуй" № 7 - ИД 48/2017
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

0.0690 ид.ч. /нула цяло нула шестстотин и деветдесет идеални части/ от 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.2855 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет/, с адрес гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, ул. Козлодуй № 7 /седем/, с площ 1078 кв.м. /хиляда седемдесет и осем квадратни метра/, ведно с 3/4 ид.ч. /три четвърти идеални части/ от находящите се в него сгради, а именно: СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.4 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка четири/, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/; брой етажи: 2 /два/, с предназначение: СКЛАДОВА БАЗА, СКЛАД. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: няма. СГРАДА с идентификатор 63427.2.2855.5 /шест три четири две седем точка две точка две осем пет пет точка пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/; брой етажи: 1 /един/, с предназначение: ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ. Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: няма. Трайно предназначение на територията на поземления имот: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m). Стар идентификатор – няма. Номер по предходен план: 2855, квартал: 43. Съседи на поземления имот: 63427.2.2847, 63427.2.2762, 63427.2.2860, 63427.2.5020, 63427.2.5021, 63427.2.2853, 63427.2.2850, 63427.2.2849, 63427.2.2848.   ЦЕНА: 25 920.00 лв. вписана Възбрана в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД Определям всеки понеделник и сряда от 14:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.