Други в ЛОВЕЧ за 30470.40 лв.

Имоти > Имоти от чси ЛОВЕЧ > Други

Други в ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 30470.40 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 246 кв.м.
  Срок: 31.07.2018 до 31.08.2018
  Обявяване: 2018-09-03
  Адрес: гр. Ловеч, ул. "Осъмска" № 43
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ЛОВЕЧ
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Целия ЕТАЖ ПЕТИ представляващ самостоятелен обект с идентификатор 43952.506.375.16.19 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет, точка, шестнадесет, точка, деветнадесет/, със ЗП на обекта 246 кв. м. /двеста четиридесет и шест/ съгласно кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД – 18-10 от 17.04.2007 г. – на изп. директор на АК, с предназначение: за делова и административна дейност, при съседи самостоятелни об екти в сграда: на същия етаж: няма, под обекта - 43952.506.375.16.18 и над обекта – 43952.506.375.16.20, заедно с идеални части от 2050/4806 /две хиляди и петдесет върху четири хиляди осемстотин и шест/ от поземления имот, в който е построена сградата, целият с площ от 4806 кв. м. /четири хиляди осемстотин и шест кв. м./, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПИ/ с идентификатор 43952.506.375 /четиридесет и три хиляди деветстотин петдесет и две, точка, петстотин и шест, точка, триста седемдесет и пет/, съгласно скица, издадена от АК, Служба по кадастъра – гр. Ловеч, с предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: високо застрояване, с площ цитираната скица от 4806 /четири хиляди осемстотин и шест/ кв. м., при съседи: имот с идентификатор № 43952.506.373 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.2958 – ниско застрояване (до 10 м), имот с идентификатор № 43952.506.374 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.376 – ниско застрояване (до 10м), имот с идентификатор № 43952.506.8311 – ниско застрояване (до 10м).
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 955/14.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]