Други в Банско за 81901.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Други

Други в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 81901.80 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 348 кв.м.
  Срок: 02.07.2018 до 02.08.2018
  Обявяване: 2018-08-03
  Адрес:
  ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
  Телефон: 0745 61591
  Email: shukri_dervish@mail.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Шукри Шукри Дервиш

Недвижим имот, собственост на длъжника Тодор Людмилов Димитров, находящ се в триетажна масивна жилищна сграда, състояща се от сутерен, три жилищни етажи и две нива в подпокривното пространство, с РЗП от около 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет/ кв.м., построена до етап "груб строеж", съгласно разрешение за строеж № 391/24.11.2006 г. на общ.Банско, и одобрени архитектурни проекти от 23.08.2006 г. от общ.Банско върху урегулиран поземлен имот I /първи/, планоснимачен № 2871 /две хиля ди осемстотин седемдесет и първи/ в кв. 230 /двеста и тридесети/ по плана на гр.Банско, с площ от 463,41 /четиристотин шестдесет и три цяло и четиридесет и една стотни/ кв.м., при съседи: УПИ III- 2338 /трети, планоснимачен № две хиляди триста тридесет и осми/, УПИ XXI-2871 /двадесет и първи, пл. № две хиляди осемстотин седемдесет и първи/, всички в кв.230 /двеста и тридесети/ по плана на гр.Банско и от две страни улици, а именно: СУТЕРЕН на сградата, /целия сутеренен етаж/ на кота -2,80 м. /минус две цяло и осемдесет стотни/ метра от описаната сграда, състоящ се от: ски гардероб, машинно помещение, помещение за персонала, офис-рецепция, зала, спортна зала със съблекални /санитерен възел и душ-кабини/, фитнес зала, сауна, парна баня и джакузи, с обща площ на сутерена от 348,02 /триста, четиридесет и осем цяло и две стотни/ кв.м., от които застроена площ 302,08 /триста и два цяло и осем стотни/ кв.м. и 17,514 % /седемнадесет цяло и петстотин и четиринадесет хилядни процента/, равняващи се на 45,94 /четиридесет и :пет цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, описани по-горе.