Други в Якоруда за 19945.71 лв.

Имоти > Имоти от чси Якоруда > Други

Други в Якоруда

Допълнителна информация

  Начална цена: 19945.71 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 02.07.2018 до 02.08.2018
  Обявяване: 2018-08-03
  Адрес: гр.Якоруда,общ.Якоруда
  ЧСИ: Шукри Шукри Дервиш
  Телефон: 0745 61591
  Email: shukri_dervish@mail.bg

Всички имоти за Якоруда
Всички имоти на ЧСИ Шукри Шукри Дервиш

Урегулиран поземлен имот – парцел X /десети/, заснет като имот с планоснимачен номер 1140 /хиляда сто и четиридесет/ от квартал 114 /сто и четиринадесет/ по регулационния план на гр.Якоруда, община Якоруда, обл.Благоевград, утвърден със Заповед № 598/1976 г. на Кмета на община Якоруда, обл.Благоевград с площ за урегулирания поземлен имот от 305 кв.м. /триста и пет/ квадратни метра, при съседи по скица № 51 от 03.11.2008г., издадена от Община Якоруда : улица, УПИ XI (единадесети), п л.№ 1141 (единадесет хиляди сто четиридесет и едно) и УПИ IX (девети), пл. № 1140 /хиляда сто и четиридесет/, двата от квартал 114 /сто и четиринадесет/, ведно с построената в същия имот Двуетажна масивна жилищна сграда, същият имот по документ за собственост нотариален акт № 199 (сто деветдесет и девет), том I (първи), дело № 526 (петстотин деветдесет и шест), от 1976г. (хиляда деветстотин седемдесет и шеста година) представлява: ДВОРНО МЯСТО – парцел IX /девети/ планоснимачен № 1140 /хиляда сто и четиридесет/ от квартал 114 /сто и четиринадесет/ по регулационния план на гр.Якоруда, при съседи: улица, Теменужка Тачева, Садефка Мусенова и баир, заедно със застроената на този парцел къща