Други в Безмер за 104160.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Безмер > Други

Други в Безмер

Допълнителна информация

  Начална цена: 104160.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 1200 кв.м.
  Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
  Обявяване: 2018-08-17
  Адрес: ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV в квартал 38 по плана на с. БЕЗМЕР, общ. Тунджа, с площ от 1200 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – цех за месопреработка и ме
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за Безмер
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 16.07.2018г. до 16.08.2018г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20168780401531, в сградата на РС-Ямбол, като на 17.08.2018г. в 9.00 ч. в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупу ването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк България”АД, а именно: ДВОРНО МЯСТО, застроено и незастроено, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № XIV в квартал 38 по плана на с. БЕЗМЕР, общ. Тунджа, с площ от 1200 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ДВУЕТАЖНА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА – цех за месопреработка и месна заготовка със застроена площ от 211 кв.м. /по данъчна оценка/, състоящ се от : I – ви етаж – работна зала /транжорна/, складови и сервизни помещения; II – ри етаж – студен цех, топъл цех, битова стая, експедиция, офисни и сервизни помещения, при граници : изток – улица, запад – улица, север – улица, юг – УПИ – общинска собственост - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 104 160 лв. /сто и четири хиляди и сто и шестдесет лева/ Имотът е собственост на Атанас Стефанов Атанасов, придобил имота след учредяване на първа по ред ипотека в полза на взискателя за вземане в размер на 120 000 лева главница, както и лихви и разноски; върху имота са наложени възбрани в полза на взискателя и НАП. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-16.08.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол,18.06.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова