Други в СМОЛЯН за 29613.60 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Други

Други в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 29613.60 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 83 кв.м.
  Срок: 10.07.2018 до 10.08.2018
  Обявяване: 2018-08-11
  Адрес: ОБСЛУЖВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ - КУХНЕНСКИ БЛОК, М. КАРАМАНДЖА
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ОБСЛУЖВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ – КУХНЕНСКИ БЛОК, представляващо САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.1.908.10.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 83.29 кв.м. (осемдесет и три цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра), с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, местност: Караманджа, ж.к. - в.с. : ГОРСКИ КЪТ 3, ет. 6, намиращ се в деветажна сграда с идентификатор 67653.1.908.10, със застроена площ от 1116 кв.м. (хиляда сто и шестнадесет квадратни метра), и с предназначение: хотел, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.1.908, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: За друг вид застрояване, и с площ от 9184 кв.м. (девет хиляди сто осемдесет и четири квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.1.908.10.44, 67653.1.908.10.48, 67653.1.908.10.73, под обекта: 67653.1.908.10.38, над обекта: 67653.1.908.10.56, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.1.70, 67653.1.69, 67653.1.700, 67653.1.65, 67653.1.64, 67653.1.63, 67653.1.60, 67653.1.57, 67653.1.874, 67653.1.875, 67653.1.46, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата, равняващи се на 14.76 кв.м. (четиринадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот.