Други в Маломирово за 8100.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Маломирово > Други

Други в Маломирово

Допълнителна информация

  Начална цена: 8100.00 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 1775 кв.м.
  Срок: 26.06.2018 до 26.07.2018
  Обявяване: 2018-07-27
  Адрес: с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за Маломирово
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 26.06.2018г. - до 26.07.2018г. ще се проведе нова ВТОРА публична продан по изп. дело №.20138780400803, в сградата на РС-Елхово, като на 27.07.2018 г. в 14.00ч.в зала на РС-Елхово ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „ДСК”ЕАД, а именно: ½ ид.ч. от дворно място в с.Маломирово, общ.Елхово, на ул.”Г.Арабаджиев”30, цялото с площ от 1775квм, съставляващо ПИ № ІХ-255 в кв.23, ведно с цялата, реална собственост върху построената в това дворно място ЖИЛИЩНА СГРАДА със ЗП от 62квм, при граници:улица, ПИ Х-256, ПИ ХІ-250, ПИ VІІІ-254 Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 8 100/осем хиляди и сто лева/ Имотът е собственост на Стефан Михайлов Тодоров, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 17000главница, както и лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-26.07.2018г. -17,00ч. Гр.Ямбол,22.05.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова