Други в ЕЛХОВО за 69249.60 лв.

Имоти > Имоти от чси ЕЛХОВО > Други

Други в ЕЛХОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 69249.60 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 4801 кв.м.
  Срок: 05.06.2018 до 05.07.2018
  Обявяване: 2018-07-06
  Адрес: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.4566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4801квм
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за ЕЛХОВО
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от 05.06.2018г.-до 05.07.2018г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20128780401309, в сградата на Районен съд-Елхово,като на 06.07.2018 г. в 14.00ч. ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването н а недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „ОББ”АД ,а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.4566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4801квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.5566,27382.500.9527,27382.500.3566,27382.500.7227-началната цена,от която ще започне наддаването при публичната продан е в размер на 69249,60 лв. /шестдесет и девет хиляди двеста четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки / без ДДС. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.3566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 5000квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.4566,27382.500.9527,27382.500.7230,27382.500.9665,27382.500.7227-началната цена,от която ще започне наддаването при публичната продан е в размер на 72000лв. /седемдесет и две хиляди лева/ без ДДС. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с ид.27382.500.5566 в индустриална зона на гр.Елхово, с площ по кадастрална карта 4354квм, при съседи:ПИ с ид.27382.500.9020,27382.500.9527,27382.500.4566,27382.500.7227-началната цена,от която ще започне наддаването при публичната продан е в размер на 62906,40 лв./шестдесет и две хиляди деветстотин и шест лева и четиридесет стотинки/ без ДДС. Парцелите са съседни,в близост до „Фуражен завод Елхово”. Имотът е собственост на „ЕКО БРИ”ООД, за него е наложена възбрана в полза на взискателя и учредена ипотека.Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-05.07.2018г.-17,00ч. Гр.Ямбол, 25.04.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова