Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в Стралджа Фабрика в Стралджа Търговски имот в Стралджа Тристаен апартамент в Стралджа Стая в Стралджа Склад в Стралджа Производствен имот в Стралджа Парцел в Стралджа Паркомясто в Стралджа Офис в Стралджа Многостаен апартамент в Стралджа Мезонет в Стралджа Магазин в Стралджа Къща в Стралджа Земеделски имот в Стралджа Земеделска земя в Стралджа Заведение в Стралджа Жилищна сграда в Стралджа Етаж от къща в Стралджа Едностаен апартамент в Стралджа Други в Стралджа Двустаен апартамент в Стралджа Гараж в Стралджа Газстанция в Стралджа Вила в Стралджа Бензиностанция в Стралджа Ателие, Таван в Стралджа Автомивка в Стралджа

Други Стралджа

 • Начална цена
 • 123831.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 2917 кв.м.

 • Срок:
 • 01.02.2018 до 01.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-02

 • Адрес:
 • гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1,

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 01.02.2018г.-до 01.03.2018г ще се проведе НОВА ВТОРА публична продан по изп. дело №.20158780400486, в сградата на РС-Ямбол, като на 02.03.2018г в 9.00 ч. в зала на РС Ямбол ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на „Уникредит Булбанк”АД, а именно: ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ- ФУРАЖЕН ЦЕХ /бивша фурна/, представляващ дворно място с построените в него сгради с административен адрес в гр.Стралджа, ул.”Индустриална” №1, по кадастралната карта на гр.Стралджа-Поземлен имот с идентификатор № 69660.501.4475, с площ от 2917квм, ведно с пострените в него едноетажни масивни сгради с идентификатор № 69660.501.4475.1 със ЗП 41квм, сграда с идентификатор № 69660.501.4475.2 със ЗП 502квм, сграда с идентификатор № 69660.501.4475.3 със ЗП 144квм и с идентификатор № 69660.501.4475.4 със ЗП 6квм, като сградите са неизползваеми от 2011г.Производителност с наличното оборудване-10-20т./8ч. фураж, инсталирана мощност 90кVV, най-висока точка на инсталацията 14м, съоръженията са закупувани като нови , основно от „Джи-ес-ел” ЕООД гр.Смолян.Основните машини и съоръжения са: приемна шахта, елеватор вертикален с производителност 50т/час,, разпределител, бункери за суровини 3бр. по 50куб, изваждащи шнекове с производителност 50т/ч 2бр. дозатор с електронно управление/кош кантар/ до 600кг, елеватор с производителност 50т/час, буферен съд 600кг, магнитна колонка, чукова дробилка/фуражомелки/ с производителност 4т/час, елеватор след чуковата дробилка, елеватор с готова продукция с производителност 50т/час, буферен съдна смесителя 2т, дозатор електронен за добавки, шнекове транспортни с производителност 50т/час, смесител с обем 2 куб.м,буферен съд 2т след смесителя, бункер за готова продукция 2бр.по 6кубм, шнекове 2бр. свързващи двата силоза с вместимост по 6кубм, електронен кантар за готовата продукция до 1000кг, аспорационна система с два вентилатора, главно ел.табло, силови ел.табла 4бр., пулт за управление , метални конструкции. - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 123831 лв./сто двадесет и три хиляди осемстотин тридесет и един лева/ без ДДС, от която 48981,60 лв. без ДДС за движими вещи-оборудване, облагаема доставка и 9931,50 лв. без ДДС.-стойност на терен- облагаема доставка. Имотът е собственост на ЕТ”Антон Бачков”, представлявано от Антон Атанасов Бачков, за него вписана ипотека и е наложена възбрана в полза на взискателя за 334069.30лв. главница, както и лихви, такси и разноски. Книжата за проданта се намират в в кантората на ЧСИ . Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-01.03.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 03.01.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в Стралджа

Други Стралджа- 34000.00лв.
Други Стралджа- 123831.00лв.
Други Стралджа- 23040.00лв.
Други Стралджа- 137590.00лв.
Други Стралджа- 22620.00лв.
0.034776926040649