Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ЯМБОЛ Фабрика в ЯМБОЛ Търговски имот в ЯМБОЛ Тристаен апартамент в ЯМБОЛ Стая в ЯМБОЛ Склад в ЯМБОЛ Производствен имот в ЯМБОЛ Парцел в ЯМБОЛ Паркомясто в ЯМБОЛ Офис в ЯМБОЛ Многостаен апартамент в ЯМБОЛ Мезонет в ЯМБОЛ Магазин в ЯМБОЛ Къща в ЯМБОЛ Земеделски имот в ЯМБОЛ Земеделска земя в ЯМБОЛ Заведение в ЯМБОЛ Жилищна сграда в ЯМБОЛ Етаж от къща в ЯМБОЛ Едностаен апартамент в ЯМБОЛ Други в ЯМБОЛ Двустаен апартамент в ЯМБОЛ Гараж в ЯМБОЛ Газстанция в ЯМБОЛ Вила в ЯМБОЛ Бензиностанция в ЯМБОЛ Ателие, Таван в ЯМБОЛ Автомивка в ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ

 • Начална цена
 • 53520.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ямбол

 • Квадратура
 • 458 кв.м.

 • Срок:
 • 01.02.2018 до 01.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-02

 • Адрес:
 • гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53

 • ЧСИ:
 • Ирина Станева Христова

 • Телефон:
 • 046 - 623003

 • Email:
 • sl_kuzmanova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 01.02.2018г.-до 01.03.2018г ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20168780400665, в сградата на РС-Ямбол, като на 02.03.2018г в 09.00ч.в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Уникредит Булбанк АД, а именно: ½ идеална част от поземлен имот с идентификатор 87374.531.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. Радецки №51-53, целият с площ 458 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване – (до 10м), с номер по предходен план 1639.0, ведно с реалната собственост върху изградените в имота ДВУЕТАЖНА ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 87374.531.9.8, със застроена площ 68 кв.м., както и ПОСТРОЙКА ЗА ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ обособена в ГАРАЖ с идентификатор 87374.531.9.3, със застроена площ 27 кв.м., при граници и съседи за целия имот: ПИ с идентификатор №№87374.531.422; 87374.531.12;87374.531.10; 87374.531.8 - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 53 520 лв./петдесет и три хиляди петстотин и двадесет лева/. Имотът е собственост на Щилиян Иванов Щилиянов, за него е вписана ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД за обезпечаване вземане в размер на 90 000 лв., ведно с лихви, такси и разноски, наложена е и възбрана в полза на взискателите. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-01.03.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете. Гр.Ямбол, 02.01.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.ХристоваОще Други за продажба в ЯМБОЛ

Други ЯМБОЛ- 61200.00лв.
Други ЯМБОЛ- 13410.00лв.
Други ЯМБОЛ- 26400.00лв.
Други ЯМБОЛ- 9000.00лв.
Други ЯМБОЛ- 53520.00лв.
0.22021293640137