Двустаен апартамент в ВАРНА за 79650.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 79650.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 73 кв.м.
  Срок: 10.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: УЛ. ОСТРАВА 19 ЕТ 6 АП 23
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20127110400043 Изходящ №: 26720 / 19.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 10.12.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИМИТЪР АНГЕЛОВ Б ОНЕВ, в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20127110400043 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ЖИЛИЩЕ - АПАРТАМЕНТ № 23 /двадесет и три/, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.2555.74.1.23 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка седем четири точка едно точка две три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД - 18 - 92/14.10.2008 г. на ИД на АГКК, с предназначение - жилище, апартамент, с площ от 72.73 /седемдесет и две цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м., разположен на шести жилищен етаж от жилищната сграда - етажна собственост, находяща се в град Варна, ул. "Острава" № 19 /деветнадесет/, вход А2 / "А" - две/, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс и килер, спалня, баня - тоалет, при граници съгласно схема: съседни самостоятелни обекти в сградата - на същия етаж - 10135.2555.74.1.22, 10135.2555.74.1.34, 10135.2555.74.1.35, под обекта - 10135.2555.74.1.33, 10135.2555.74.1.34, над обекта - няма, ведно с избено помещение № 23 /двадесет и три/, с площ от 7.23 /седем цяло и двадесет и три стотни/ кв.м., без посочени граници по документ за собственост, както и 2.1852 % /две цяло хиляда осемстотин петдесет и две десетохилядни процента/ ид.ч. от общите части на сграда № 1 /едно/ и от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, представляващ поземлен имот с идентификатор №10135.2555.74 /едно нула едно три пет точка две пет пет пет точка седем четири/. Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 300 000,00 /триста хиляди/ лева и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  79 650.00 лв. (седемдесет и девет хиляди шестстотин и петдесет) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г.,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20127110400043. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  10.11.2018 г. до 10.12.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 11.12.2018 г. от 09.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.