Двустаен апартамент в СОФИЯ за 81000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 81000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 67 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: ж.к. Дружба 2, бл.516, вх.А, ет.8, ап.22
  ЧСИ: Росица Иванова Апостолова
  Телефон: 02 9806820; 0884298994
  Email: kantora_apostolova@abv.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Росица Иванова Апостолова

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 22.10.2018г. до 22.11.2018г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на ипотекарния длъжник СПАСИМИРА МИЛЧЕВА ГОСПОДИНОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ № 22 /двадесет и две/ - стар номер 127 (сто двадесет и седем), находящ се в град София, Община Столична, Област Столична, район "Искър", ж.к."Дружба - 2 (две)", в жилищна сграда - блок № 516 (петстотин и ше стнадесет) - стар номер 506 (петстотин и шест), във вход А (буква"А") - стар индекс "Д" (буква"Д"), на осмия етаж, със застроена площ от 66,69 кв.м. (шестдесет и шест цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от една стая, дневна, кухня и сервизни помещения, при съседи: стълбище, апартамент № 128 (сто двадесет и осем) и от две страни двор, заедно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 22 (двадесет и две), без посочена квадратура по документ за собственост, при съседи: коридор, мазе № 23 (двадесет и три), коридор и двор, заедно с 3.062 % (три цяло и шестдесет и две хилядни върху сто процента) идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, върху което е построен блок № 516 (петстотин и шестнадесет), находящ се в град София, Община Столична, Област Столична, район "Искър", ж.к."Дружба - 2", като съгласно Схема № 15-352747-04.06.2018г. на СГКК – гр.София апартаментът е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1505.2368.1.22 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, хиляда петстотин и пет, точка, две хиляди триста шестдесет и осем, точка, едно, точка, двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-27/03.04.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр.София, район Искър, ж.к. Дружба-2, бл.516, вх.А, ет.8, ап.22, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1505.2368, Предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 63.69 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.1505.2368.1.23, под обекта: 68134.1505.2368.1.19, Над обекта: няма; стар идентификатор: няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 81 000 лева /осемдесет и една хиляди лева/. Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 18.05.2018г., т.Х, акт № 193/2018г., дело 22168/2018г., дв.вх.рег. № 30649/18.05.18г. в Служба по вписванията гр.София; Възбрана, вписана на 26.04.2012г., т.9, акт № 129/2012г., дв.вх.рег. № 16387/26.04.12г. в Служба по вписванията гр.София; Учредяване на договорна ипотека, вписана на 29.05.2008г., т.036, акт № 1/2008г., дв.вх.рег. № 37566/29.05.2008г. в Служба по вписванията гр.София – Подновена на дата 08.05.2018г., т.26, акт № 139/18г., за сумата от 35 000 евро, Учредяване на договорна ипотека, вписана на 27.11.2006г., т.062, акт № 30/2006г., дв.вх.рег. № 81614/27.11.2006г. в Служба по вписванията гр.София за 35 000 евро. Забележка: Съгласно ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1/2015Г. ОТ 10.07.2018Г. НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ОСГТК ПО ТЪЛКУВАТЕЛНО ДЕЛО № 1 ПО ОПИСА ЗА 2015г. вписаната възбрана в производство по индивидуално принудително изпълнение не се заличава след провеждане на публична продан на възбранения недвижим имот, описан по-горе. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20188480400378. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 23.11.2018г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.