Двустаен апартамент в Бяла за 28440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Бяла > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в Бяла

Допълнителна информация

  Начална цена: 28440.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 82 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: 07598.305.408.4.18 - МСТ ЛАГЕРИТЕ
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за Бяла
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20167110400842 Изходящ №: 25167 / 02.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 21.11.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото СЕРГЕЙ КИРЧЕВ ЦВЕ ТАНОВ, в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД по изп.дело № 20167110400842 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот, находящ се в гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Варна, с адрес според кадастрална карта "Лагерите", а именно: АПАРТАМЕНТ № 18 /осемнадесет/, с идентификатор № 07598.305.408.4.18 /нула седем пет девет осем три нула пет четири нула осем четири едно осем/ нанесен в кадастралната карта на град Бяла, одобрена със Заповед № РД - 18 - 47 от 18.08.2006 год. на ИД на АГКК, находящ се на 2 /втори/ етаж на жилищна сграда построена на етап груб строеж, със застроена площ 82.10 /осемдесет и две цяло и десет стотни/ кв.м., състоящ се от: входно антре, дневна, кухня с трапезария, баня с тоалетна и две тераси, при съседи: на същия етаж - обект с идентификатор 07598.305.408.4.17, обект с идентификатор 07598.305.408.4.19, под обекта - обект с идентификатор 07598.305.408.4.7, обект с идентификатор 07598.305.408.4.8, обект с идентификатор 07598.305.408.4.9,над обекта - обект с идентификатор 07598.305.408.4.25, обект с идентификатор 07598.305.408.4.24, ведно с 3.4981 /три цяло четири хиляди деветстотин осемдесет и една десетохилядни/ % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 07598.305.408 /нула седем пет девет осем три нула пет четири/ нанесен в кадастралната карта на град Бяла, одобрена със Заповед № РД - 18 - 47 от 18.08.2006 г. на ИД на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-1478 от 28.09.2007 г. на Н-к на СГКК-Варна, находящ се гр.Бяла, общ.Бяла, обл.Варна, с адрес на кадастрална карта "Лагерите", трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: ниско застрояване, стар идентификатор ХХІ-1763 /двадесет и първи - хиляда седемстотин шестдесет и три/, квартал 131 /сто тридесет и едно/, целият с площ от 5811 /пет хиляди осемстотин и единадесет/ кв.м., при съседи: ПИ 07598.305.413, ПИ 07598.305.407, ПИ 07598.305.410, ПИ 07598.305.414, ПИ 07598.305.430, ПИ 07598.305.418, ПИ 07598.305.428, ПИ 07598.305.438, ПИ 07598.305.411 и ПИ 07598.305.409. Имотът е ипотекиран в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД за сумата в размер на 50000 /петдесет хиляди/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 494, ал. 2 вр. 485 вр. чл 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  28 440.00 лв. (двадесет и осем хиляди четиристотин и четиридесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г.,  по местонахождение на имота в гр. Бяла, Лагерите, ап. № 07598.305.408.4.18. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, IBAN BG34 UNCR 7000 1520 1276 83, BIC код UNCRBGSF, по изп.дело 20167110400842. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 22.11.2018 г. от 10.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.