Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Други Безмер Къща РУСЕ Парцел Гранитово Парцел Гранитово Парцел Гранитово Парцел Гранитово Двустаен апартамент РУСЕ Парцел Гранитово Други Суходол Гараж СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Земеделска земя Мало Конаре Други Павелско Търговски имот КОЗЛОДУЙ Тристаен апартамент ВАРНА Двустаен апартамент ВАРНА Къща Гложене Други СМОЛЯН Други СМОЛЯН Многостаен апартамент ЦАРЕВО Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН


Получавай безплатно най-новите обяви за ПЛЕВЕН на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 75200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 73 кв.м.

 • Срок:
 • 25.05.2018 до 25.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-26

 • Адрес:
 • улица „Ресен“ №8

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по Изп.Дело №761 /2014г. с изх. № 17324/ 25.04.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.05.2018г. до 17.00 часа на 25.06.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, отнет в полза на Държавата по реда на чл.28, ал.1, във вр.с чл.4, ал.1 от ЗОПДИППД /отм./, съгласно Решение №15 от 25.10.2012г. по гр.дело №25/2010г., по описа на Плевенски Окръжен Съд, представлявана от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ, Териториална Дирекция-Велико Търново, гр.Велико Търново, пл.“Център“2, на основание чл.3, ал.1, т.13, от ЗНАП, за задължение на ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, а именно: АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, находящ се в град Плевен, в жилищната сграда на ЖСК „Среброструй“, на улица „Ресен“ №8 /осем/, вход „Б“, на III /третия/ етаж, с изложение север – изток – юг, състоящ се от СПАЛНЯ, ДНЕВНА, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 73 кв.м. /седемдесет и три квадратни метра/, с полагащата се част от стълбището и 40% /четиридесет процента/ от площта на балконите, при съседи: апартамент на Владимир и Олга Янчеви, отгоре – апартамент на Ангел и Петрана Иванови, север – двор, изток – двор, юг – двор и стълбище, заедно с принадлежащите към това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №1 /едно/ на площ от 5 кв.м. /пет квадратни метра/, с изложение север – изток, при съседи: маза на Илия и Тодорица Топурови, коридор, север – двор, изток – двор, както и ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №4 /четири/ на площ от 14 кв.м. /четиринадесет квадратни метра/, с изложение юг, при съседи: таван на Владимир и Олга Янчеви, таван на Ангел и Петрана Иванови, коридор, юг – двор, заедно с 1/14 /една четиринадесета/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя, съставляваща УПИ I /първи/ в кв. 381 /триста осемдесет и първи/ по плана на гр.Плевен, при съседи: от две страни – улици и УПИ II, V и XI, съгласно схема на имота представлява самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.777.1.5 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин и шестдесет, точка, седемстотин седемдесет и седем, точка, едно, точка, пет/ по кадастрална карта и кадастралните регистри, с адрес на имота: гр.Плевен, ул.„Ресен“№8, бл. ЖСК "СРЕБРОСТРУЙ", вх.Б, ет.3, ап.5, който обект се намира в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.777, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ по документ: 73.000 кв. м., прилежащи части: МАЗА № 1 от 5 кв.м. и ТАВАН № 4 от 14 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж: 56722.660.777.1.6; под обекта: 56722.660.777.1.3; над обекта: 56722.660.777.1.7. -при първоначална цена – 75 200 лева /седемдесет и пет хиляди и двеста лева/ Данъчната оценка за имота е в размер на 57 126.30 лв., съгласно справка МДТ Плевен. Тежести за имота: договорна ипотека том 7, акт №156/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 5, №121/2010г. в полза на КУИППД ТД Ловеч; искова молба вписана под том 17, акт №119/ 2010г. Ищец КУИППД ТД Ловеч; възбрана вписана под том 3, №103/2012г. в полза на ТД на НАП Велико Търново; възбрана вписана под том 3, №8/2014г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1450/02.06.2014г.на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, на горепосочен адрес, при управителя Валентин Георгиев. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20148150400761/14г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.06.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Двустаен апартамент за продажба в ПЛЕВЕН

Двустаен апартамент ПЛЕВЕН- 23000.00лв.
Двустаен апартамент ПЛЕВЕН- 35237.00лв.
Двустаен апартамент ПЛЕВЕН- 6144.00лв.
Двустаен апартамент ПЛЕВЕН- 8014.55лв.
Двустаен апартамент ПЛЕВЕН- 97819.60лв.
0.23435187339783