Гараж в СОФИЯ за 18800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Гараж

Гараж в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 18800.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 26 кв.м.
  Срок: 29.10.2018 до 29.11.2018
  Обявяване: 2018-11-30
  Адрес: Люлин 6
  ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
  Телефон: 0700 20 844
  Email: yakimov@yakimov.eu

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

Подписаната Петя Вълкова, Помощник- Частен съдебен изпълнител в кантората на ЧСИ Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 25.09.2018 г., собственост на Олга Борисовна Димитрова и Антон Иванов Димитров, а именно: А/ АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/, изграден в груб строеж, находящ се на 5 /пети/- четвърти жилищен етаж, в секция „Г“ на изграждащата се съгласно одобрен технически инвестиционен проект от 20.10.2006 г. на СО- ДАГ и Разрешение за строеж № 770 от 01.11.2006 г. на СО-ДАГ ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПАРТЕР, СЕДЕМ ЖИЛИЩНА ЕТАЖА И ПОДПОКРИВНО НИВО С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА- СЕКЦИИ А, Б, В И Г, на кота +11,30 /единадесет цяло и тридесет стотни/ метра, със застроена площ от 61,00 /шестдесет и един/ квадратни метра, състоящ се от: входно атре, баня с тоалетна, спалня, балкон, дневна с кухненски бокси и складово помещение, при съседи: етажна площадка, апартамент № 18 /осемнадесет/ от секция „Г“, двор и апартамент № 20 /двадесет/ от секция „Г“, заедно с 2,340% /две цяло и триста и четиридесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на секция „Г“ и заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху дворното място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-829 /седми, отреден за имот осемстотин двадесет и девет/, от квартал 11 /единадесет/ по плана на град София, местността „Люлин 6 /шеста част/“, одобрен със Заповед № РД-09-165 от 23.03.2005 г., целият с площ по скица от 4910 /четири хиляди деветстотин и девет/ квадратни метра, при граници по скица: УПИ VI- общински, улица, УПИ VIII- отреден за училище, тупик, УПИ II- отреден за спортен комплекс и озеленяване и УПИ III-1290; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 175, том 4, дв. вх. рег. № 5501/07.02.2008 г., подновена с вписан акт за новиране на договорна ипотека № 23, том 5, дв. вх. рег. № 3125/4.01.2018 г. в полза на взискателя и ипотекарен кредитор "Юробанк България" АД, възбрана № 46, том 20, дв. вх. рег. № 52772/22.10.2014 г., вписана по изп. дело № 20148380409559 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838 на КЧСИ, възбрана № 288, том 17, дв. вх. рег. № 66316/12.11.2015 г., вписана по изп. дело № 20158440402885 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844 на КЧСИ, възбрана № 245, том 2, дв. вх. рег. № 4484/03.02.2017 г., вписана по изп. дело № 20138410407818 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 на КЧСИ, и възбрана № 287, том 14, дв. вх. рег. № 51238/07.08.2018 г., вписана по изп. дело № 20188440402159 в полза на взискателя и ипотекарен кредитор "Юробанк България" АД за сумата в размер на 206887.55 лева- главница, ведно със законната лихва до окончателно й погасяване съгласно договор за ипотечен кредит от 07.02.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 94000 лв. /деветдесет и четири хиляди лева/. Б/ ГАРАЖ № 10 /десет/, изграден в груб строеж, находящ се на партерния етаж, в секция „Г“ на изграждащата се съгласно одобрен технически инвестиционен проект от 20.10.2006 г. на СО- ДАГ и Разрешение за строеж № 770 от 01.11.2006 г. на СО-ДАГ ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ПАРТЕР, СЕДЕМ ЖИЛИЩНА ЕТАЖА И ПОДПОКРИВНО НИВО С ГАРАЖИ И АТЕЛИЕТА- СЕКЦИИ А, Б, В И Г, на кота +/- 0,00 /нула/ метра, със застроена площ от 26,10 /двадесет и шест цяло и десет стотни/ квадратни метра, при съседи: двор, стълбищна клетка, помещение за ел. табло, гараж № 7 /седем/ от секция „Г“, гараж № 8 /осем/ от секция „Г“, гараж № 9 /девет/ от секция „Г“ и абонатно помещение, заедно с 0.890% /нула цяло осемстотин и деветдесет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на скеция „Г“ и заедно с припадащите се идеални части от правото на строеж върху дворното място, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-829 /седми, отреден за имот осемстотин двадесет и девет/, от квартал 11 /единадесет/ по плана на град София, местността „Люлин 6 /шеста част/“, одобрен със Заповед № РД-09-165 от 23.03.2005 г., целият с площ по скица от 4910 /четири хиляди деветстотин и девет/ квадратни метра, при граници по скица: УПИ VI- общински, улица, УПИ VIII- отреден за училище, тупик, УПИ II- отреден за спортен комплекс и озеленяване и УПИ III-1290; Върху изнесения на публична продан имот има следните вписани тежести: Договорна ипотека № 175, том 4, дв. вх. рег. № 5501/07.02.2008 г., подновена с вписан акт за новиране на договорна ипотека № 23, том 5, дв. вх. рег. № 3125/4.01.2018 г. в полза на взискателя и ипотекарен кредитор "Юробанк България" АД, възбрана № 46, том 20, дв. вх. рег. № 52772/22.10.2014 г., вписана по изп. дело № 20148380409559 по описа на ЧСИ Милен Бъзински, рег. № 838 на КЧСИ, възбрана № 288, том 17, дв. вх. рег. № 66316/12.11.2015 г., вписана по изп. дело № 20158440402885 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, рег. № 844 на КЧСИ, възбрана № 245, том 2, дв. вх. рег. № 4484/03.02.2017 г., вписана по изп. дело № 20138410407818 по описа на ЧСИ Неделчо Митев, рег. № 841 на КЧСИ, и възбрана № 287, том 14, дв. вх. рег. № 51238/07.08.2018 г., вписана по изп. дело № 20188440402159 в полза на взискателя и ипотекарен кредитор "Юробанк България" АД за сумата в размер на 206887.55 лева- главница, ведно със законната лихва до окончателно й погасяване съгласно договор за ипотечен кредит от 07.02.2008 г.. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА, Е В РАЗМЕР НА 18800лв. /осемнадесет хиляди и осемстотин лева/. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 30.11.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 29.10.2018 г. и завършва на 29.11.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимите имоти могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка с пазача на тел. номер 0878715110. За пазач на имотите е определен Антон Иванов Димитров. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка IBAN BG05BPBI79401077194309 BIC BPBIBGSF при „Юробанк България“ АД - клон Лозенец с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440402159. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 30.11.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.